Rapporter

Delårsrapport Q3: Fortsatt stark organisk tillväxt och ökad finansiell handlingsfrihet

Rapporter

Juli – september 2021 · Nettoomsättningen ökade med 119 % och uppgick till 506 (231) MSEK. · Organisk tillväxt uppgick till 23 (37) %. · Justerad EBIT ökade med 55 % till 35 (23) MSEK, tillika en marginal om 7,0 (9,8) %. · Periodens resultat uppgick till 14 (10) MSEK. · Periodens resultat per aktie…

Läs mer

Nordisk Bergteknik intensifierar arbetet med att se över kapitalstrukturen

Rapporter

Nordisk Bergteknik (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har sedan det fjärde kvartalet 2020 arbetat med en strategisk översyn av Bolagets kapitalstruktur. I samband med en eventuell notering av Bolagets aktier så avser Bolaget att förändra sin nuvarande kapitalstruktur. Den avsedda förändringen hänför sig till Bolagets utestående företagsobligationer om 400 MSEK, som vid en eventuell notering…

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB publicerar delårsrapport för första kvartalet

Rapporter

Pressmeddelande den 25 maj, 2021

Läs mer

Nordisk Bergteknik publicerar årsredovisning för 2020

Rapporter

Nordisk Bergteknik årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, (https://nordiskbergteknik.se/sv/rapporter-och-presentationer/, och i bifogad fil. En tryckt version av årsredovisningen för 2020 kan beställas via mail, johan.lundqvist@bergteknik.se. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020. Informationen är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om…

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB publicerar Bokslutskommuniké 2020

Rapporter

Pressmeddelande den 26 februari, 2021 Finansiellt resultat Oktober – december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 347,8 (182,2) MSEK · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 31,2 (24,6) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,6 (12,2) MSEK Januari – december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 1 007,5 (710,4) MSEK · Rörelseresultat före av- och…

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB publicerar delårsrapport januari – september 2020

Rapporter

Pressmeddelande den 30 november, 2020

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB, Bokslutskommuniké januari-december 2019

Rapporter

Väsentliga händelser under kvartalet I december emitterade bolaget ytterligare 100 MSEK inom ramen för den befintliga obligationen.  I december förvärvades alla aktier i Bohus Bergsprängning AB med en omsättning senaste räkenskapsåret om ca 129,0 miljoner kronor.   Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser att rapportera efter kvartalperiodens utgång.   Finansiellt resultat Koncernens omsättning…

Läs mer

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-september 2019

Rapporter

Pressrelease 29 november 2019 Nordisk Bergteknik rapporterar fortsatt tillväxt och lönsamhet   Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes): Juli – september 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 158,8 (135,2). · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 18,8 (14,5). · Rörelseresultat uppgick till 5,9 (9,9). Januari – september 2019…

Läs mer

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-juni 2019

Rapporter

Andra kvartalet 2019, april - juni (jämfört med april - juni 2018) i MSEK · Nettoomsättningen uppgick till 200,2 (129,1) · Resultat efter avskrivningar uppgick till 12,4 (4,6)  · Periodens resultat före skatt uppgick till 7,0 (0,8) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35,3 (9,7) Första halvåret 2019, januari - juni (jämfört med…

Läs mer