Rapporter

Delårsrapport Q1: Stark utveckling inom Berg Sverige samt positiva effekter av kostnadsanpassningar

Januari – mars 2024 Nettoomsättningen minskade med 18 % och uppgick till 751 (912) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -21 (21) % Justerad EBIT uppgick till 24 (51) MSEK, tillika en marginal om 3,2 (5,6) %  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 51 (93) MSEK Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (0,29) SEK - Den mycket låga aktiviteten inom bostadsbyggandet och dess spridningseffekter fortsätter att påverka koncernens finansiella utveckling negativt, och då inte minst vår omsättning. Genomförda och initierade aktiviteter för att omstrukturera och koncentrera såväl den norska verksamheten som Grund Sverige ger dock…

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2023

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/investerare/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning beställas genom att kontakta info@bergteknikgroup.com. Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2024 klockan 07:45 CET. För mer information, kontakta: Andreas Christoffersson, VD,…

Delårsrapport Q4: Starkt kassaflöde och aktiviteter för att anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat och förbättrad lönsamhet

Oktober – december 2023 Nettoomsättningen minskade med 9 % och uppgick till 888 (973) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (20) % Justerad EBIT uppgick till 31 (79) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (8,1) %  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 195 (196) MSEK Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,11 (0,98) SEK Januari – december 2023 Nettoomsättningen ökade med 4 % och uppgick till 3 526 (3 402) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -4 (25) % Justerad EBIT uppgick till 173 (244) MSEK, tillika en marginal om 4,9 (7,2) %  Kassaflöde från den…

Delårsrapport Q3: Intensifierade åtgärder för att förbättra lönsamheten och tillvarata affärsmöjligheter i ett svagare marknadsklimat

Juli – september 2023 Nettoomsättningen minskade med 7 % och uppgick till 820 (885) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (29) % Justerad EBIT uppgick till 17 (69) MSEK, tillika en marginal om 2,1 (7,8) %  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -98 (69) MSEK Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,40 (0,74) SEK - Konstateras kan att aktiviteten inom bostadsbyggandet var på en fortsatt mycket låg nivå under det tredje kvartalet, vilket nu även medfört att projekt avseende den lokala infrastrukturen i samband med att nya kvarter, infarter och annan samhällsbyggnation fördröjs och påverkar…

Delårsrapport Q2: Starkt kassaflöde och framflyttade positioner inom gruvindustrin

April – juni 2023 Nettoomsättningen var i linje med föregående år och uppgick till 907 (911) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -10 (25) % Justerad EBIT uppgick till 71 (74) MSEK, tillika en marginal om 7,8 (8,2) % Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 101 (-9) MSEK Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,72 (0,78) SEK ”Andra kvartalet har präglats av fortsatt stark generell efterfrågan på våra tjänster, samtidigt som den kraftigt minskade nyproduktionen av bostäder haft en negativ påverkan. Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 907 MSEK, vilket var i linje med föregående…

Delårsrapport Q1: Lönsam tillväxt och god kassagenerering

Januari – mars 2023 Nettoomsättningen ökade med 44 % och uppgick till 912 (632) MSEK Organisk tillväxt ökade med 21 (29) % Justerad EBIT ökade med 56 % och uppgick till 34 (22) MSEK, tillika en marginal om 3,7 (3,5) % Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 93 (12) MSEK Periodens resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,29 (0,19) SEK ”Nordisk Bergteknik levererade en fortsatt lönsam tillväxt under årets första kvartal, som säsongsmässigt är vårt svagaste då projektaktiviteten är lägre. Nettoomsättningen ökade med 44 %, varav 21 % avsåg organisk tillväxt. Samtidigt har vi fortsatt stärka…

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2022

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning beställas genom att kontakta info@bergteknikgroup.com. Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 klockan 13:30 CEST. För ytterligare information, kontakta: Andreas Christoffersson, VD,…

Delårsrapport Q4: Fortsatt god tillväxt och mycket starkt kassaflöde avslutar året

Oktober – december 2022 Nettoomsättningen ökade med 66 % och uppgick till 973 (587) MSEK Organisk tillväxt ökade med 20 (16) % Justerad EBIT ökade med 74 % och uppgick till 79 (45) MSEK, tillika en marginal om 8,1 (7,7) % Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 195 (46) MSEK Periodens resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,98 (0,16) SEK Januari – december 2022 Nettoomsättningen ökade med 77 % och uppgick till 3 402 (1 918) MSEK Organisk tillväxt ökade med 25 (25) % Justerad EBIT ökade med 82 % och uppgick till 244 (134) MSEK,…

Delårsrapport Q3: Stark finansiell utveckling och framflyttade marknadspositioner

Juli – september 2022 Nettoomsättningen ökade med 75 % och uppgick till 885 (506) MSEK Organisk tillväxt ökade med 29 (19) % Justerad EBIT ökade med 97 % och uppgick till 69 (35) MSEK, tillika en marginal om 7,8 (7,0) % Periodens resultat ökade till 41 (14) MSEK Periodens resultat per aktie före och efter utspädning ökade med 76 % och uppgick till 0,74 (0,42) SEK ”Nordisk Bergteknik fortsätter att stärka sina lokala marknadspositioner och levererar en mycket stark tillväxt med ökad lönsamhet under årets tredje kvartal. Nettoomsättningen ökade med 75 %, varav 29 % avsåg organisk tillväxt. Verksamheten omsätter…

Delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment

April – juni 2022 Nettoomsättningen ökade med 86 % och uppgick till 911 (491) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 25 (44) %. Justerad EBIT ökade till 75 (47) MSEK, tillika en marginal om 8,2 (9,5) %. Periodens resultat uppgick till 44 (20) MSEK. Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,78 (0,67) SEK. ”Koncernen har under de senaste kvartalen redovisat en stark organisk tillväxt och denna trend fortsatte under det andra kvartalet. Omsättningen ökade med 86 %, varav 25 % avsåg organisk tillväxt, och uppgick till 911 MSEK under det andra kvartalet. Den starka tillväxten förklaras framför…