Delårsrapport Q1: Stark utveckling inom Berg Sverige samt positiva effekter av kostnadsanpassningar

Januari – mars 2024

  • Nettoomsättningen minskade med 18 % och uppgick till 751 (912) MSEK
  • Organisk tillväxt uppgick till -21 (21) %
  • Justerad EBIT uppgick till 24 (51) MSEK, tillika en marginal om 3,2 (5,6) % 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 51 (93) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (0,29) SEK

– Den mycket låga aktiviteten inom bostadsbyggandet och dess spridningseffekter fortsätter att påverka koncernens finansiella utveckling negativt, och då inte minst vår omsättning. Genomförda och initierade aktiviteter för att omstrukturera och koncentrera såväl den norska verksamheten som Grund Sverige ger dock en önskad och positiv resultateffekt. Detsamma gäller våra aktiviteter för att anpassa kostnadsmassan till rådande affärsklimat. Glädjande är också att vi såg en stark utveckling för den svenska bergverksamheten under kvartalet och en god underliggande efterfrågan i den norska med flera uppstarter av nya projekt och order inom respektive enhet, såväl under som efter kvartalets utgång, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad i detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

En presentation med kommentarer till rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2024 klockan 07:45 CEST.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com

Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.