Revisor

Revisorn granskar årsredovisningen och hållbarhetsrapporten för bolaget och koncernen och genomför en översiktlig granskning av en av delårsrapporterna under året.

Vid årsstämman 25 maj 2023 omvaldes för tiden intill nästa årsstämma KPMG AB som revisor för bolaget. KPMG AB har varit bolagets revisor sedan den 29 juni 2020.

Huvudansvarig revisor hos KPMG AB är Daniel Haglund, auktoriserad revisor och medlem av FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer).

KPMG AB:s adress är Box 382, 101 27 Stockholm.