Vårt hållbarhetsarbete

Nordisk Bergteknik arbetar för ett långsiktigt och hållbart samhälle. Hållbarhet för oss omfattar hur vi arbetar, hur vi agerar med varandra och hur vi samverkar tillsammans med våra kunder. Det handlar även om att vi tar ansvar för vår miljö och att vi respekterar den omgivning vi verkar i.

Våra kunder är huvudsakligen privata bolag med inriktning mot offentlig sektor och samhällsgemensam infrastruktur. Miljö och säkerhet är av största vikt i vårt arbete. Vår personal, för närvarande över 1 200 medarbetare, är välutbildad och följer gällande miljö- och säkerhetskrav.

Nordisk Bergteknik har en klar ambition att vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället och hållbarhetsfrågor spelar en viktig roll inom grundläggning och berghantering. Koncernen är delaktig i en rad olika projekt och uppdrag med en tydlig miljöstämpel, såsom etablering av vindkraftsparker.

Del i branschutvecklingen för framtiden

Nordisk Bergteknik har haft förmånen att få sitta med som partner i ett flertal framtidsdiskussioner tillsammans med branschledande aktörer för att tillsammans hitta verkliga lösningar. Ämnena har handlat om allt från hur energilagring kan ske under jord till utvecklingen av nya maskinmodeller.

Vi är också stolta över att ha en av de största och modernaste maskinparkerna för vår bransch. Något som inte bara gör oss effektiva utan också ger många hållbarhetsmässiga fördelar i vårt arbete.

”Koncernen har en klar ambition att vara delaktig i utvecklingen av det
hållbara samhället”

Andreas Christoffersson, VD och koncernchef för Nordisk Bergteknik.

Våra väsentliga hållbarhetsfrågor

Hållbarhet för oss omfattar hur vi arbetar, hur vi agerar med varandra och hur vi samverkar tillsammans med våra kunder. Det handlar även om att vi tar ansvar för vår miljö och att vi respekterar den omgivning vi verkar i.

Vi har delat upp våra väsentliga hållbarhetsfrågor inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Dessa utgör grunden för Nordisk Bergtekniks strategiska fokus för vårt hållbarhetsarbete. Våra väsentliga frågor innebär både risker och möjligheter:

Ekonomisk hållbarhet

Långsiktig lönsamhet
Bolagsstyrning
Affärsetik och antikorruption
Leverantörskedjan

Läs mer om Ekonomisk Hållbarhet

Social hållbarhet

Kompetensutveckling
Arbetsmiljö
Säkerhetskultur/Säker arbetsplats
Jämställdhets-, inkluderings- och mångfaldsarbete

Läs mer om Social hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Resursanvändning
Klimatpåverkan
Avfallsarbete

Läs mer om miljömässig hållbarhet

Våra hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete ska bedrivas målinriktat i enlighet med våra fastställda hållbarhetsmål. Vi har både långsiktiga mål till 2030 och kortsiktiga mål till 2025, som vi följer upp regelbundet.

Genom våra långsiktiga målsättningar arbetar vi även för att bidra till de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Vi ser att sju av målen är nära kopplade till våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

Väsentlig hållbarhetsfråga

Långsiktigt hållbarhetsmål

FN:s globala hållbarhetsmål

Väsentlig hållbarhetsfråga

Resursförbrukning

Långsiktigt hållbarhetsmål

Hållbara investeringar

FN:s globala hållbarhetsmål

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Väsentlig hållbarhetsfråga

Klimatpåverkan

Långsiktigt hållbarhetsmål

Minskning av klimatpåverkan

FN:s globala hållbarhetsmål

Hållbar energi för alla

Bekämpa klimatförändringarna

Väsentlig hållbarhetsfråga

Kompetensutveckling

Långsiktigt hållbarhetsmål

Alla medarbetares kompetensutvecklingsbehov fångas upp i det årliga medarbetarsamtalet och erhåller kompetensutveckling enligt individuell plan

FN:s globala hållbarhetsmål

God utbildning för alla. FN:s Hållbarhetsmål. Vårt hållbarhetsarbete.

God utbildning för alla

Väsentlig hållbarhetsfråga

Säkerhetskultur / säker arbetsplats

Långsiktigt hållbarhetsmål

Noll olyckor som leder till sjukfrånvaro

FN:s globala hållbarhetsmål

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. FN:s Hållbarhetsmål. Vårt hållbarhetsarbete.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Väsentlig hållbarhetsfråga

Jämn könsfördelning

Långsiktigt hållbarhetsmål

Öka antalet kvinnor bland ledande befattningar till 30%

FN:s globala hållbarhetsmål

Jämställdhet. FN:s Hållbarhetsmål. Vårt hållbarhetsarbete.

Jämställdhet

Väsentlig hållbarhetsfråga

Långsiktig lönsamhet

Långsiktigt hållbarhetsmål

Vara ett långsiktigt hållbart företag

FN:s globala hållbarhetsmål

Fredliga och inkluderande samhällen. FN:s Hållbarhetsmål. Vårt hållbarhetsarbete.

Fredliga och inkluderande samhällen

Väsentlig hållbarhetsfråga Långsiktigt hållbarhetsmål FN:s globala hållbarhetsmål
Resursförbrukning Hållbara investeringar. Hållbar konsumtion och produktion.
Klimatpåverkan Minskning av klimatpåverkan. Hållbar energi för alla.

Bekämpa klimatförändringarna.

Kompetensutveckling Alla medarbetares kompetensutvecklingsbehov fångas upp i det årliga medarbetarsamtalet och erhåller kompetensutveckling enligt individuell plan. God utbildning för alla.
Säkerhetskultur/säker arbetsplats Noll olyckor som leder till sjukfrånvaro. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Jämn könsfördelning Öka antalet kvinnor bland ledande befattningar till 30%. Jämställdhet.
Långsiktig lönsamhet Vara ett långsiktigt hållbart företag. Fredliga och inkluderande samhällen.