Styrelse

Styrelsen är Nordisk Bergtekniks näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Nordisk Bergtekniks styrelse består av fem stämmovalda ledamöter.

Presentation av styrelsens ledamöter

Nedan finns information om styrelseledamöternas befattning, ålder, utbildning, övriga pågående uppdrag, övrig relevant erfarenhet och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i bolaget.

Mats O. Paulsson

 • Styrelsens ordförande

  Invald: Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.

  Född: 1958

  Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Caverion OY, Nordic Waterproofing Group AB, Svevia AB (publ) och Nääs Konsult och Förvaltning AB. Styrelseledamot i BE Group AB (publ), Acrinova AB (publ) och Aktiebolaget Bösarps Grus & Torrbruk.

  Övrig erfarenhet: Tidigare VD för Bravida och Peab Industri.

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 281 330 aktier (genom företagsägd kapitalförsäkring).

Ladda ner Mats O. Paulsson - styrelsens ordförande

Marie Osberg

 • Styrelseledamot

  Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet.

  Född: 1960

  Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet, MBA Webster University, Geneva.

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Rädda Barnen distrikt Göteborg. Styrelseledamot i Collector AB, Collector Bank AB och Almi AB.

  Övrig erfarenhet: Ledande positioner i DNB Bank ASA.

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 11 000 aktier och 9 000 aktier genom närstående.

Ladda ner Marie Osberg - styrelseledamot

Göran Näsholm

 • Styrelseledamot

  Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i revisionsutskottet.

  Född: 1955

  Utbildning: Civilekonom, Örebro Universitet, Maskiningenjör, Örebro Tekniska.

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Alligo AB, LW Sverige AB och Malef Holding AB. Styrelseledamot i Pegroco Invest AB, Profun Förvaltnings AB och Funpro Förvaltnings AB.

  Övrig erfarenhet: Tidigare VD och koncernchef vid Ahlsell AB, ledande befattningar inom Ahlsell-koncernen, VD för Jirva AB, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt ledande befattningar inom Alfa Laval-koncernen.

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 2 500 000 aktier (genom bolag) och 12 480 aktier genom närstående.

Ladda ner Göran Näsholm - styrelseledamot

Victor Örn

 • Styrelseledamot

  Invald: Styrelseledamot sedan 2016.

  Född: 1981

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Pegroco Venture AB och Bergteknik Norr Holding AB. Styrelseledamot i Visa Invest AB.

  Övrig erfarenhet: VD för Pegroco Invest AB sedan 2019.

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 35 063 aktier (genom bolag).

Ladda ner Victor Örn - styrelseledamot, Nordisk Bergteknik.

Ljot Strömseng

 • Styrelseledamot

  Invald: Styrelseledamot sedan 2020. Ledamot i ersättningsutskottet.

  Född: 1958

  Utbildning: Civilingenjör, Norges Tekniska Högskola (nu under namnet Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet).

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i L.Jot Invest AB.

  Övrig erfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Norconsult AB.

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 35 000 aktier (genom bolag).

Ladda ner Ljot Strömseng - styrelseledamot
 • Andreas Christoffersson

  Verkställande direktör

  Befattning: VD och koncernchef sedan 2016.

  Född: 1974

  Utbildning: Civilingenjör, Luleå Tekniska Universitet.

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Jovian Invest AB, Getten AB, Getten Invest AB och Jernstenen Invest AB. Styrelseledamot i Atandakil Invest AB.

  Övrig erfarenhet: VD i Norrbottens Bergteknik mellan 2010–2020 och tidigare arbetat på Skanska.

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 1 492 977 aktier (eget och genom företagsägd kapitalförsäkring) och 24 998 teckningsoptioner (genom bolag).

  Andreas Christoffersson, koncernchef Nordisk Bergteknik.
 • Johan Lundqvist

  CFO

  Befattning: CFO sedan 2017.

  Född: 1957

  Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i Jovian Invest AB, Ouest AB, Jernstenen Invest AB och Laub Invest AB.

  Övrig erfarenhet: Tidigare arbetat vid HiQ, SAS och Imerys.

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 771 028 aktier (eget och genom företagsägd kapitalförsäkring) och 24 998 teckningsoptioner (genom bolag).

  Johan Lundqvist - CFO Nordisk Bergteknik
 • Oddbjørn Røed

  Landschef Norge

  Befattning: Landschef Norge sedan 2017.

  Född: 1975

  Utbildning: Utbildning inom berg och tunnel.

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Protech Consult AS, Heo Invest AS, Oddbjørn Røed AS och Sandefjordgruppen Invest AS.

  Övrig erfarenhet: VD och andra positioner inom Vestfold-koncernen i över 20 år.

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 304 567 aktier (genom bolag).

  Oddbjørn Røed - Landschef Norge
 • Niklas Alm

  IR och kommunikationsansvarig

  Befattning: IR och kommunikationsansvarig sedan 2021.

  Född: 1967

  Utbildning: Civilekonom Växjö Universitet inriktning Nationalekonomi.

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i SAFIRAB AB och Tigerrace AB. Styrelseledamot i Stable Five AB.

  Övrig erfarenhet: Head of Investor Relations i ett flertal börsnoterade bolag och senior rådgivare SAFIRAB AB (Safir Communication).

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 52 500 aktier (eget och genom bolag).

  Niklas Alm IR-kontakt och presskontakt. IR- och kommunikationsansvarig.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppdrag är att förvalta Nordisk Bergtekniks affärsverksamhet i bolagets och aktieägarnas intresse samt värna och främja en god företagskultur. Styrelsen ansvarar även för koncernens organisation och förvaltning. Styrelsen bedömer fortlöpande Nordisk Bergtekniks ekonomiska situation och ser till att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen avgör frågor kring koncernens strategiska inriktning och organisation, samt fattar beslut om väsentliga förvärv, investeringar och avyttringar.

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsearbetet är väl organiserat och bedrivs effektivt, och att styrelsen fullgör sina åtaganden. Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete, ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor, och ser till att styrelsens arbete årligen utvärderas.

Styrelsen utvärderar löpande VD:s och koncernledningens arbete. Inför varje årsstämma upprättar styrelsen, efter förslag från ersättningsutskottet, förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare. Till grund för styrelsens arbete ligger arbetsordningen för styrelsen, VD-instruktionen och de principer för arbetsfördelning mellan VD, styrelseordförande, styrelse och olika utskott som styrelsen fastslagit. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen revideras och uppdateras årligen.

Utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten.

 • Revisionsutskott

  Revisionsutskottet ska bestå av minst två stämmovalda styrelseledamöter. Ledamöterna i utskottet ska inneha särskild kompetens, erfarenhet och intresse av ekonomi och redovisningsfrågor. Styrelsen väljer ordförande till revisionsutskottet. Revisionsutskottet består utav två ledamöter: Marie Osberg (ordförande i revisionsutskottet) och Göran Näsholm.

  Revisionsutskottet stödjer styrelsen i dess arbete att uppfylla sitt ansvar inom områdena internkontroll och redovisning samt att kvalitetssäkra och övervaka Nordisk Bergtekniks finansiella rapportering. Syftet är att förbättra kvaliteten på revisionen av koncernen och förbättra kontakten mellan styrelsen och bolagets revisor samt att öka kvaliteten och förbättra tillsyn och kontroll av bolagets finansiella riskexponering och riskhantering.

  Revisionsutskottet analyserar och belyser väsentliga redovisningsfrågor som påverkar koncernen och övervakar den finansiella rapporteringsprocessen för att kunna säkerställa kvaliteten. Utskottet tar del av bolagets nedskrivningstest och dess antaganden. Utskottet biträder också valberedningen i arbetet att föreslå revisorer och arvodering av dessa, och bedömer den externa revisorns oberoende.

  Med avseende på koncernens risker bevakar revisionsutskottet att det inom koncernens finns väl fungerande processer för riskidentifiering och riskhantering samt övervakar effektiviteten i koncernens riskhanteringsprocesser.

 • Ersättningsutskott

  Ersättningsutskottet ska bestå av minst två stämmovalda styrelseledamöter. Ledamöterna i utskottet ska inneha erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor om ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen väljer ordförande till revisionsutskottet. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Mats O. Paulsson (ordförande av ersättningsutskottet) och Ljot Strömseng.

  Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om verkställande direktören och övriga i koncernledningens lön och övriga anställningsvillkor, och tar fram riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet utvärderar tillämpningen av dessa riktlinjer. Utskottet har också till uppgift att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till koncernledningen samt att vara behjälplig vid successionsfrågor.

Styrelsens oberoende

I tabellen nedan presenteras styrelseledamöterna och deras oberoende, dels i förhållande till Nordisk Bergteknik och dess ledande befattningshavare, dels i förhållande till bolagets större aktieägare. Större aktieägare definieras i Svensk kod för bolagsstyrning som aktieägare vilka direkt eller indirekt kontrollerar tio % eller mer av aktierna eller rösterna.

Se mer genom att scrolla till vänster

Namn Befattning Oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande
till större aktieägare
Mats O. Paulsson Ordförande Ja Ja
Marie Osberg Ledamot Ja Ja
Göran Näsholm Ledamot Ja Nej
Victor Örn Ledamot Ja Nej
Ljot Strömseng Ledamot Ja Ja