Hållbarhet

Nordisk Bergteknik arbetar för ett långsiktigt och hållbart samhälle. Hållbarhet för oss omfattar hur vi arbetar, hur vi agerar med varandra och hur vi samverkar tillsammans med våra kunder. Det handlar även om att vi tar ansvar för vår miljö och att vi respekterar den omgivning vi verkar i.

Oavsett om du är uppdragsgivare, medarbetare eller leverantör vill Nordisk Bergteknik att du ska känna dig hemma. Nordisk Bergtekniks ambition är att bemöta alla med personlighet, värme och respekt.

Våra kunder är huvudsakligen privata bolag med inriktning mot offentlig sektor och samhällsgemensam infrastruktur. Miljö och säkerhet är av största vikt i vårt arbete. Vår personal, för närvarande över 750 medarbetare, är välutbildad och följer gällande miljö- och säkerhetskrav.

Vi är också stolta över att ha en av de största och modernaste maskinparkerna i världen för vår bransch. Något som inte bara gör oss effektiva utan också ger många miljömässiga fördelar i vårt arbete.

Koncernens arbetar med och investerar kontinuerligt i säkerhetsrelaterade delar av verksamheten och kan se att engagemanget resulterar i färre olyckor. Nordisk Bergteknik håller ständigt utrustningen modern, vilket har lett till att Koncernen nu erbjuder absolut världsledande arbetsmiljö för en del av Koncerners borrvagnsförare, där maskinoperatörer kan arbeta med fjärrstyrda maskiner i en skyddad arbetsmiljö, fri från buller och vibrationer.

Hållbarhet

Nordisk Bergteknik har en klar ambition att vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället, bland annat är Koncernen delaktig i etableringen av olika vindkraftsprojekt sedan flera år tillbaka, bland annat Markbygdens vindpark. Nordisk Bergteknik investerar också kontinuerligt i nya maskiner för att alltid ha en modern och miljövänlig maskinpark. Nordisk Bergteknik är också i framkant i branschen vad gäller automatisering och fjärrstyrning av maskiner, ett sådant projekt pågår till exempel i Aitikgruvan där Nordisk Bergteknik arbetar åt Boliden. Hållbarhetsfrågor spelar en viktig roll inom grundläggning och berghantering. Inom uppdrag med en tydlig miljöstämpel, exempelvis Northvolt och HYBRIT, kräver uppdragsgivaren att entreprenören följer rigorösa miljökrav gällande den utrustning som används.

Maskiner och utrustning

Nordisk Bergteknik använder sig av hybridmaskiner, framför allt i prospekteringsborrning, tjänstebilsflottan består i stor utsträckning av laddhybrider och när det gäller transporter av borrutrustning anlitar Nordisk Bergteknik i stor utsträckning externa transportörer på vilka Nordisk Bergteknik kan ställa krav på miljöanpassade transportlösningar. Det är också viktigt att använda sig av miljövänliga motorer i alla de maskiner som används vid grundläggning och berghantering. De branschledande aktörerna strävar hela tiden efter att använda de mest miljövänliga motorerna som finns att tillgå. Flera av dem har på 20-25 års sikt en nollvision för koldioxidutsläpp.

Del i branschutvecklingen för framtiden

Vi har även haft förmånen att få sitta med som partner i ett flertal framtidsdiskussioner tillsammans med branschledande aktörer för att tillsammans hitta verkliga lösningar. Ämnena har handlat om allt från hur energilagring kan ske under jord till utvecklingen av nya maskinmodeller.

Nordisk Bergteknik har under 2020 arbetat innovationsinriktat då exempelvis Nordisk Bergteknik har fokuserat på det aktuella problemet med erosion. Ett av Bolagets dotterbolag, Pålaktiebolaget Svenska, fokuserar särskilt på innovationslösningar kring grundförstärkning.

Koncernen har en klar ambition att vara delaktig i utvecklingen av det hållbara samhället.

Hållbarhetsramverk

Ekonomisk hållbarhet

Affärsetik och antikorruption

Investeringskriterier kopplat till hållbarhet

Långsiktig lönsamhet

Bolagsstyrning

Social hållbarhet

Jämställdhet och mångfaldsarbete

Medarbetare

Leverantörsuppföljning

Samhällspåverkan

Miljömässig hållbarhet

Energi och klimat

Leverantörsuppföljning

Materialeffektivitet

 

Aktuella kundprojekt

Förnybar vindkraft i centrum

Norrbottens Bergteknik och Vestfold Fjellboring arbetar med tre stora projekt för grönare el. Det är vindkraftsparkerna i Hocksjön och Markbygden i Sverige och Øyfjellet i Norge. Uppdragen är exempel på Nordisk Bergtekniks profilering i gröna arbeten.

– Vindkraftsparkerna är några aktuella exempel och mer är på gång i såväl kommande kunduppdrag, maskininvesteringar som utveckling av arbetssätt, berättar Andreas Christoffersson, VD och koncernchef för Nordisk Bergteknik.

Hocksjöns vindpark

Hocksjön ligger väster om Sollefteå i mellersta Norrland. Bakom vindkraftsprojektet står energibolaget Jämtkraft och Person Invest. Beställare är Hocksjön Vind.

Upp till 30 vindkraftverk ska byggas på området. Anläggningen beräknas producera ca 450 GWh/år förnybar energi, vilket motsvarar energi till cirka 90 000 hushåll.

Norrbottens Bergtekniks uppdrag består bland annat av att öppna bergtäkt och ta fram 200 000 ton material. Arbetet påbörjades i oktober 2020. Hela vindparksanläggningen beräknas vara klar 2022.

Hocksjön Vind
Vestfold Oyfjellet

Øyfjellets vindpark

Bygget med Øyfjellets vindpark är Vestfold Fjellborings största projekt någonsin. 

– Det har varit ett fint projekt och vi har haft ett bra samarbete med Veidekke som är vår uppdragsgivare, berättar Oddbjørn Røed, koncernchef för Vestfold och Norgechef för Nordisk Bergteknik.

Totalt har 1,4 miljoner kubikmeter med berg tagits ut och merparten, 1,2 miljoner kubik sedan första juni 2020. Antal salvor som skjutits är 1250 stycken. Som mest har tolv borriggar funnits på plats och för att klara det har även underentreprenörer tagits in. I projektet har Vestfold använt 165 000 block och tändare varav 30 000 elektroniska.

De avslutande sprängningarna och borrningarna utfördes under våren 2021.

Markbygdens vindpark

Sedan 2016 har Norrbottens Bergteknik varit involverat i arbetet med att bygga norra Europas största vindkraftspark utanför Piteå. Norrbottens Bergteknik har löpande arbetat med borrning och sprängning för fundament, infrastruktur och planer inom parken.

Senaste säsongen omfattade volymerna upp till 700 000 ton bergmaterial och sysselsatte fem medarbetare på området, två riggar och tre grävmaskiner. I projektet arbetar Norrbottens Bergteknik som underentreprenör åt BDX och Swerock.

Vindkraftsparken i Markbygden är ett projekt som drivs av Svevind. Hela parken täcker ett 450 kvadratkilometer stort område med potential att etablera upp till 1101 vindkraftverk. Den samlade produktionen av el uppskattas till ca 8–12 TWh. Nu pågår etapp 3 som är den tredje och sista, men potentiellt största etappen av Markbygden 1101-projektet.

Vindkraftspark Markbygden

För räkenskapsåret 2020 har Nordisk Bergteknik inte upprättat någon lagstadgad hållbarhetsrapport, enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kap 10 §, då Pegroco Invest AB upprättat hållbarhetsrapport för koncernen där Nordisk Bergteknik ingår. Koncernens hållbarhetsrapport finns tillgänglig på Pegroco Invest AB:s hemsida; http://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/. För räkenskapsåret 2021 kommer Nordisk Bergteknik att upprätta en egen hållbarhetsrapport.

Nordisk Bergteknik har genom sina dotterbolag verksamhet som är tillstånds- och anmälningsskyldig enligt miljöbalken. Enligt Nordisk Bergtekniks policy ska alla bolag eftersträva att reducera negativ påverkan på miljön genom att efterleva gällande lokal miljölagstiftning, eftersträva en sund resurshantering och energieffektivitet samt hålla sig uppdaterade kring väsentliga miljöfrågor.