Bolagsstyrning

Bolagsstyrning syftar till att säkerställa bolagets åtagande mot alla sina intressenter; aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare. En god och sund bolagsstyrning säkerställer att bolaget sköts på ett för aktieägarna så ansvarsfullt, effektivt och hållbart sätt som möjligt.

God bolagsstyrning skapar ordning och systematik för styrelse och ledning, och bidrar till ett ökat förtroende hos befintliga och potentiella intressenter.

Nordisk Bergtekniks bolagsstyrning baseras på svenska regler och svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), bolagsordningen samt andra relevanta interna och externa regelverk och policyer. Nordisk Bergteknik tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men vid sådant fall måste ange en förklaring till avvikelsen.

Nordisk Bergteknik rapporterar inga avvikelser från koden 2023. Bolagets revisorer har gjort en lagstadgad granskning av bolagsstyrningsrapporten. Inga överträdelser av tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden har rapporterats gällande Nordisk Bergteknik av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under 2023.

Nordisk Bergtekniks bolagsstyrningsfunktioner beskrivs vidare i nedan modell, modellen finns även tillgänglig att ladda ned i PDF-format längst ned på hemsidan.

 

Dokument Ladda ner
Bolagsstyrningsmodell Ladda ned modell för Bolagsstyrning.