Bolagsstyrning

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Nordisk Bergteknik drivs på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt. Styrningen stödjer bolagets långsiktiga strategi och mål samt lägger grunden för en fortsatt lönsam och hållbar tillväxt. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och samtidigt upprätthålla förtroendet bland aktieägare och andra viktiga intressenter.

Schema bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i bolaget grundar sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Som ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm måste bolaget också följa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god marknadspraxis på den svenska värdepappersmarknaden.

Svensk kod för bolagsstyrning

Koden anger en högre norm för god bolagsstyrning än Aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Koden kompletterar således Aktiebolagslagen genom att på några områden ställa högre krav, men möjliggör samtidigt för bolaget att avvika från dessa om det i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning (enligt principen ”följ eller förklara”). Sådan avvikelse, liksom skäl för avvikelse och alternativ lösning, ska årligen redogöras för i en bolagsstyrningsrapport.

Bolaget kommer att tillämpa Koden från och med tidpunkten för upptagandet till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. 

Bolaget förväntar sig inte att rapportera någon avvikelse från Koden i bolagsstyrningsrapporten för årsstämman 2022.