Valberedning

Valberedningen representerar Nordisk Bergtekniks aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvode, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse- och utskottsarbete. Därutöver ska valberedningen lägga fram förslag på valberedningsinstruktion om det är påkallat.

Enligt svensk kod för bolagsstyrning skall valberedningens sammansättning offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Valberedningen ska på årsstämman där styrelse- och/eller revisorsval ska äga rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Valberedning utsedd inför Nordisk Bergteknik AB:s årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Nordisk Bergtekniks årsstämma 2024 har nu utsetts. Enligt antagen instruktion och arbetsordning ska valberedningen bestå av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen per den sista bankdagen i september, samt styrelsens ordförande. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses även kända aktieägargrupperingar.

Valberedningen, inför årsstämman 2024, har följande sammansättning:

  • Oscar Rolfsson, valberedningens ordförande (utsedd av Navigo Invest AB (publ), Pegroco Holding AB och Profun Förvaltnings AB)
  • Pär Sjögemark (utsedd av Handelsbanken Fonder AB)
  • Alf Svedulf (utsedd av Svedulf Förvaltning AB)
  • Mats O. Paulsson (styrelseordförande i Nordisk Bergteknik)

Mandatperioden för ledamöterna i valberedningen ska löpa till dess att ny valberedning utsetts. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade den 30 september 2023 tillsammans cirka 44 procent av totalt antal röster i Nordisk Bergteknik.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2024 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 16 maj 2024 i Göteborg.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till agm@bergteknikgroup.com senast den 31 mars 2024.

Informationen ovan om att valberedningen utsetts publicerades den 16 november 2023 via pressmeddelande och på Nordisk Bergtekniks hemsida.

Dokument Ladda ner
Valberedningsinstruktion Ladda ned Valberedningsinstruktion