Miljömässig hållbarhet

Miljö och säkerhet är av största vikt i vårt arbete.

Nordisk Bergteknik har genom sina dotterbolag verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Enligt Nordisk Bergtekniks policy ska alla bolag inom koncernen eftersträva att reducera negativ påverkan på miljön genom att efterleva gällande lokal miljölagstiftning, eftersträva en sund resurshantering och energieffektivitet samt hålla sig uppdaterade kring väsentliga miljöfrågor.

Nordisk Bergteknik investerar kontinuerligt i nya maskiner för att alltid ha en modern och miljövänlig maskinpark. Vi är stolta över att idag ha en av de modernaste maskinparkerna i branschen.

Resursanvändning

En effektiv resursanvändning är av vikt både för Nordisk Bergteknik och våra intressenter. Vi har fokus på att våra produkter och processer där det är tillämpbart ska applicera ett cirkulärt tänk. Det kan innebära att vi alltid effektivt ska utnyttja råvaror i processer samtidigt som vi ska tillämpa reparation, återbruk och återvinning. Ett exempel på detta är att vi eftersträvar först och främst att reparera våra gamla maskiner så långt det är ekonomiskt försvarbart och när vi inhandlar en ny maskin är det alltid målet att den ska bidra till vår ambition om en miljövänlig maskinpark. En effektiv resursanvändning inkluderar även att minimera avfall och farligt avfall över processens livscykel. Detta är något som vi kontinuerligt arbetar med.

Klimatpåverkan

Många av våra maskiner drivs fortfarande på diesel och utsläppen som de medför innebär en betydande del av vår klimatpåverkan. Vår ambition är att successivt minska dessa utsläpp i takt med att vi byter ut gamla maskiner till nya, mer miljövänliga maskiner. Vi strävar även efter att öka andelen maskiner som drivs på el eller förnybara drivmedel.

Vi har också börjat kartlägga och mäta vår klimatpåverkan i värdekedjan, där den största delen av vår påverkan finns. För att kunna nå våra klimatmål och bidra till ett klimatneutralt samhälle krävs att vi samarbetar med andra aktörer och arbetar tillsammans med både kunder, beställare och leverantörer för att uppnå den gröna omställningen.