Ekonomisk hållbarhet

Nordisk Bergteknik ska vara ett långsiktigt hållbart företag.

Vi strävar efter att upprätthålla långsiktig lönsamhet och tillväxt, och vi tror att ett strukturerat och fokuserat hållbarhetsarbete ger oss en god grund för att ta sunda beslut som genererar långsiktig avkastning till våra ägare.

Affärsetik och antikorruption

Inom Nordisk Bergteknik har vi nolltolerans mot alla former av korruption och oetiskt beteende. Vår uppförandekod styr koncernens arbete inom området. Ett aktivt arbete i form av löpande uppföljning inom området ska bedrivas i alla led med syfte att bekämpa mutor och korruption.

Leverantörskedjan

Vi arbetar aktivt med vår leverantörskedja och ställer både sociala och miljökrav på våra leverantörer. Genom framtagandet av en uppförandekod för leverantörer ställer vi krav på exempelvis etablerat hälsa- och säkerhetsarbete, nolltolerans mot barnarbete, diskriminering, resurseffektivitet, minimering av utsläpp och effektiv avfallshantering.

Vi har som målsättning att alla våra strategiska leverantörer ska ha undertecknat vår uppförandekod för leverantörer senast år 2025.

Åpenhetsloven (Öppenhetslagen)

I juli 2022 trädde Åpenhetsloven ikraft i Norge, vilken flera av våra norska dotterbolag omfattas av. Lagen, som syftar till att främja företags respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor hela i värdekedjan samt att säkerställa allmänhetens tillgång till information, innebär bland annat att företag ska utföra due diligence-bedömningar för att undersöka och hantera risker för och negativ påverkan på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden samt att redovisa hur man hanterar befintliga och potentiella negativa konsekvenser av verksamheten.

På länken nedan finns redogörelse i enlighet med lagen för Nordisk Bergteknik AS med tillhörande dotterbolag.

LÄS MER