Finansiella mål

Det här är Nordisk Bergtekniks finansiella mål

Tillväxt

Uppnå en total årlig omsättningstillväxt överstigande 15 % över en konjunkturcykel, genererad genom såväl organisk tillväxt som genom kompletterande förvärv.

Marginal

Koncernen strävar efter att den justerade EBIT-marginalen ska överstiga 7 % på medellång sikt.

Kapitalstruktur

Nordisk Bergtekniks mål är att nettoskuldsättningen inte ska överstiga 2,5 gånger justerad EBITDA RTM. Skuldsättningen kan tillfälligt vara högre, exempelvis i samband med större förvärv.

Utdelningspolicy

Nordisk Bergtekniks mål är att över tid dela ut upp till 40 % av årets nettoresultat. Hänsyn ska tas till koncernens förvärvs- och tillväxtmöjligheter samt finansiella ställning och kassagenerering.