Ersättning

Här kan du ta del av information om rapportering, nivåer och riktlinjer för våra ledande befattningshavares totala ersättning och förmåner.

Rapportering om ersättning

Detaljerad information om hur vi lever upp till våra principer och riktlinjer samt ersättningar till styrelse och koncernledning återfinns i ersättningsrapporten och not 6 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 samt under rubriken ”Relaterad information” längst ned på denna sida.

Styrelsens ersättning

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman.

Årsstämman den 16 maj 2024 beslutade att arvode, för tiden till slutet av årsstämman 2025, ska utgå enligt följande. Fast arvode om sammanlagt 1 975 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 534 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 373 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 267 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot. Därutöver ska arvode till revisionsutskottets ordförande utgå med 80 000 kronor och 53 500 kronor utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 53 500 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 32 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerad personal. För detta ändamål måste bolaget erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning och förmåner. I enlighet med riktlinjerna ska den ledande befattningshavarens totala ersättning och förmåner sammantaget vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Ersättning utges i form av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner såsom t.ex. bilförmån, pension och sjukvårdsförmån.

Den totala ersättningen ska stå i proportion till befattningshavarens ställning och befogenheter och det ansvar som detta medför utifrån finansiell storlek och affärspåverkan samt marknadsmässig komplexitet. Den totala ersättningen bestäms individuellt på en nivå som, i kombination med de olika ersättningsdelarna, bedöms som marknadsmässig och konkurrenskraftig och med beaktande av prestation.

Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för 2023, som antogs av årsstämman 2023, beskrivs i not 6 i års- och hållbarhetsredovisningen 2023 samt under rubriken ”Relaterad information” längst ned på denna sida. Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för 2024, som antogs av årsstämman 2024 finns under rubriken ”Relaterad information” längst ned på denna sida.

Relaterad information

2024 Ladda ner
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ladda ned Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2023.
2023 Ladda ner

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ladda ned Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2023.
Ersättningsrapport Ladda ned Ersättningsrapport för 2023.
Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ned Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare för 2023.
Not 6 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar Ladda ned Not 6 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar för 2023.
2022 Ladda ner

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ladda ned Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2022.
Ersättningsrapport Ladda ned Ersättningsrapport för 2022.
Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ned Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare för 2022.
Not 6 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar Ladda ned Not 6 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar för 2022.
2021 Ladda ner
Ersättningsrapport Ladda ned Ersättningsrapport för 2021.
Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ned Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare för 2021
Not 6 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar Ladda ned Not 6 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar för 2021