Varför investera i Nordisk Bergteknik

Är du redo att investera i ett marknadsledande bolag som bidrar till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle? Med gedigen kunskap, diversifiering och stark tillväxt erbjuder vi en unik investeringsmöjlighet. Läs vidare för att upptäcka varför vi är ditt bästa val för en lönsam investering.
 • Betydande marknad med en förväntad stark långsiktig tillväxt med en huvudsakligen oförändrad efterfrågan oavsett konjunkturläge

  På såväl den svenska som norska marknaden finns det stora underhållsbehov och planerade investeringar inom infrastruktur i form av framför allt järnvägar och vägnät, men även i stadskärnor och byggnader. Vidare är en allt större efterfrågan på gruvnäringens produkter och den allt större resursallokeringen till den gröna omställningen i form av vindkraft, laddningsinfrastruktur och lagring av fossilfri energi betydande drivkrafter för framtida tillväxt.

 • Marknadsledare med gedigen kunskap och modern maskinpark

  De operativa bolagen inom Nordisk Bergteknik har starka och välkända lokala varumärken som etablerat ledande marknadspositioner i utvalda segment. Nordisk Bergteknik gynnas även, som en av branschens största aktörer, av ökande krav på ingenjörskompetens, expertkunskap inom säkerhet och miljö samt av en modern och hållbar maskinpark, vilket utgör en konkurrensfördel för Nordisk Bergteknik. Koncernen investerar kontinuerligt i nya maskiner för att alltid ha en modern och miljövänlig maskinpark och ligger i framkant av branschen vad gäller automatisering och fjärrstyrning av maskiner. Den senaste och mest moderna utrustningen innebär även färre produktionsstopp och högre produktivitet, vilket skapar en trygghet för våra kunder, och god lönsamhet för Nordisk Bergteknik.

 • Hållbarhet, säkerhet och produktivitet säkrar Nordisk Bergtekniks långsiktiga konkurrenskraft

  Nordisk Bergteknik har en klar ambition att vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället både vad avser utförandet av uppdrag som färdigställande av projekt. En förutsättning för detta är att kontinuerligt investera i kompetensutveckling för att på så sätt säkerställa att koncernens medarbetare är välutbildade och löpande förkovrar sig i gällande miljö- och säkerhetskrav. Vidare jobbar Nordisk Bergteknik aktivt med effektiv resurs- och personalallokering, exempelvis genom att minimera långa transportsträckor för personal och maskiner vid nya uppdrag. Genom effektiv kunskapsöverföring mellan dotterbolagen strävar Nordisk Bergteknik också efter att ständigt utveckla koncernens alla bolag och löpande realisera operativa synergier.

 • Diversifierad projekt- och kundportfölj sänker risknivån och möjliggör en stabilitet i intjäningen över tid

  Nordisk Bergteknik genomför under ett verksamhetsår över 1 000 olika projekt. De allra flesta är mindre och sker på löpande räkning. De största projekten, som vänder sig till gruvnäringen, svarar tillsammans för omkring 15 % av koncernens totala omsättning, vilket innebär en betydande diversifiering av intäkterna och en låg risknivå. Dessutom har Nordisk Bergteknik långa relationer med flera av sina stora kunder, många av dem som sträcker sig tillbaka uppemot 15 år, vilket medfört en stor förståelse för uppdragen som ska utföras tillsammans samt försumbara kundförluster.

 • Beprövad modell för förvärv och integration med betydande potential för synergier

  Nordisk Bergteknik har en beprövad och strukturerad modell för förvärv och integration av nya verksamheter och ser möjligheter till att fortsätta stärka den nuvarande positionen, genom dels en förflyttning i värdekedjan samt dels ytterligare geografisk expansion. Koncernens genomförda förvärv har skapat en stark plattform som ger möjlighet till en fortsatt konsolidering med god lönsamhet.