Social hållbarhet

Inom Nordisk Bergteknik ska vi eftersträva en god och säker arbetsmiljö där varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete.

Vi vill att våra medarbetare ska känna sig trygga på jobbet och komma hem friska efter arbetsdagens slut. Oavsett om du är uppdragsgivare, medarbetare eller leverantör vill Nordisk Bergteknik att du ska känna dig hemma. Nordisk Bergtekniks ambition är att bemöta alla med personlighet, värme och respekt.

Kompetensutveckling

Som aktör på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur och gruvindustri är det viktigt att våra medarbetare har rätt kompetens och att vi attraherar medarbetare som stannar hos oss en längre tid. Vi arbetar ständigt för att utbilda, utveckla och motivera vår personal. Att medarbetare har rätt kompetens samt möjlighet till kompetensutveckling är inte bara en förutsättning för en säker arbetsplats med de maskiner som vi hanterar, det är också en förutsättning för att vår personal ska vilja stanna hos oss en längre tid.

Säkerhetskultur/säker arbetsplats

Arbetet med hälsa och säkerhet är prioriterat på Nordisk Bergteknik, i synnerhet då de branscher som vi är verksamma inom ofta förknippas med personskador. Vi har en nollvision vad gäller olyckor som leder till sjukfrånvaro. För att nå detta mål arbetar vi med riskobservationer.

Koncernen arbetar med och investerar kontinuerligt i säkerhetsrelaterade delar av verksamheten och kan se att engagemanget resulterar i färre olyckor. Nordisk Bergteknik håller ständigt utrustningen modern, vilket har lett till att koncernen nu erbjuder en världsledande arbetsmiljö för en del av koncernens borrvagnsförare, där maskinoperatörer kan arbeta med fjärrstyrda maskiner i en skyddad arbetsmiljö, fri från buller och vibrationer.

Nordisk Bergteknik arbetar även för en god fysisk och social arbetsmiljö med långsiktigt välmående medarbetare. Det är centralt för oss att våra medarbetare inom koncernen har en god fysisk och psykisk hälsa. För respektive verksamhet ska nödvändiga förutsättningar finnas för att frågor som en god arbetsmiljö, etablerat hälsa- och säkerhetsarbete samt respekt för mänskliga rättigheter ska kunna prioriteras.

Jämn könsfördelning

Vi tror att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald stärker oss som företag, bidrar till bättre beslutsfattande samt en god företagskultur. Nordisk Bergteknik ska därför vara en inkluderande arbetsgivare som bejakar mångfald och där medarbetarna når sin fulla potential efter en jämn könsfördelning.

Bygg- och anläggningsbranschen är starkt mansdominerad och vi har en utmaning att uppnå en jämn könsfördelning. Framåt planerar vi att sätta aktiviteter med syfte att locka fler kvinnliga medarbetare till branschen.