Bolagsstämma

Bolagsstämman är Nordisk Bergtekniks högsta beslutande organ, där alla aktieägare har rätt att delta och utöva rösträtt.

I egenskap av bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman behörig att avgöra varje fråga i bolaget som inte utgör ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Bolagsstämman har således en uttalat överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

Bolagets årsstämma ska i enlighet med Aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår och behandla beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören samt val av och ersättning till styrelseledamöter och revisorn.

Bolagsstämman beslutar även om andra väsentliga frågor för bolaget så som ändring av bolagets bolagsordning, bemyndiganden och beslut om nyemission med mera.

Årsstämma 2024

Nordisk Bergtekniks årsstämma hölls torsdagen den 16 maj 2024 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52, 411 08 i Göteborg.

Dokument Ladda ner
Protokoll årsstämma 2024 Ladda ned Protokoll för årsstämma 2024.
Kommuniké årsstämma 2024 Ladda ned Kommuniké för årsstämma 2024.
Dokument Ladda ner
Kallelse Ladda ned Kallelse för 2024.
Anmälningsformulär Ladda ned Anmälningsformulär för 2024.
Fullmaktsformulär Ladda ned Fullmaktsformulär för 2024.
Styrelsens förslag till årsstämman Ladda ned Styrelsens förslag till årsstämman 2023
Valberedningens förslag till årsstämman Ladda ned Valberedningens förslag till årsstämman 2023.
Valberedningens arbete och motiverade yttrande Ladda ned Valberedningens arbete och motiverade yttrande för 2024.
Principer och instruktion för valberedningen Ladda ned Principer och instruktion för valberedningen för 2023.

Ersättningsrapport 2023

Ladda ned Ersättningsrapport 2023.

Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare

Ladda ned Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ladda ned Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsredovisning 2023

Ladda ned Årsredovisning för 2023.