Bolagsstämma

Bolagsstämman är Nordisk Bergtekniks högsta beslutande organ, där alla aktieägare har rätt att delta och utöva rösträtt.

I egenskap av bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman behörig att avgöra varje fråga i bolaget som inte utgör ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Bolagsstämman har således en uttalat överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

Bolagets årsstämma ska i enlighet med Aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår och behandla beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören samt val av och ersättning till styrelseledamöter och revisorn.

Bolagsstämman beslutar även om andra väsentliga frågor för bolaget så som ändring av bolagets bolagsordning, bemyndiganden och beslut om nyemission med mera.

Årsstämma 2023

Nordisk Bergtekniks årsstämma hölls torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52, 411 08 i Göteborg.

Till alla handlingar