Bolagsstämma

Bolagsstämman är Nordisk Bergtekniks högsta beslutande organ, där alla aktieägare har rätt att delta och utöva rösträtt.

I egenskap av bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman behörig att avgöra varje fråga i bolaget som inte utgör ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Bolagsstämman har således en uttalat överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

Bolagets årsstämma ska i enlighet med Aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår och behandla beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören samt val av och ersättning till styrelseledamöter och revisorn.

Bolagsstämman beslutar även om andra väsentliga frågor för bolaget så som ändring av bolagets bolagsordning, bemyndiganden och beslut om nyemission med mera.

Årsstämma 2024

Årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ) planeras att hållas torsdagen den 16 maj 2024. Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman förutsatt att en begäran har kommit in till styrelsen senast den 31 mars 2024.

Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till agm@bergteknikgroup.com.