Delårsrapport Q4: Starkt kassaflöde och aktiviteter för att anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat och förbättrad lönsamhet

Oktober – december 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 9 % och uppgick till 888 (973) MSEK
 • Organisk tillväxt uppgick till -15 (20) %
 • Justerad EBIT uppgick till 31 (79) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (8,1) % 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 195 (196) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,11 (0,98) SEK

Januari – december 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 4 % och uppgick till 3 526 (3 402) MSEK
 • Organisk tillväxt uppgick till -4 (25) %
 • Justerad EBIT uppgick till 173 (244) MSEK, tillika en marginal om 4,9 (7,2) % 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 292 (268) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (2,67) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

– Fjärde kvartalet visar en högre omsättning och en förbättrad marginal relativt det tredje kvartalet, men vi är fortsatt påverkade av det kärva marknadsklimatet. Glädjande är att vi under slutet av året erhöll två större uppdrag avseende infrastrukturprojekt som planeras att slutföras under 2024 samt att våra tjänsteområden gruv- och prospekteringsborrning samt drift och underhåll fortsätter att stärkas och visar stabila resultat. Glädjande är också vårt starka kassaflöde i kvartalet samt de åtgärder vi vidtagit för ökad effektivitet och att kostnadsbesparingar ger effekt, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad i detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

En presentation samt en inspelad video där bolagets VD och CFO kommenterar rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2024 klockan 07:45 CET.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com

Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.