Delårsrapport Q1: Lönsam tillväxt och god kassagenerering

Januari – mars 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 44 % och uppgick till 912 (632) MSEK
  • Organisk tillväxt ökade med 21 (29) %
  • Justerad EBIT ökade med 56 % och uppgick till 34 (22) MSEK, tillika en marginal om 3,7 (3,5) %
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 93 (12) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,29 (0,19) SEK

”Nordisk Bergteknik levererade en fortsatt lönsam tillväxt under årets första kvartal, som säsongsmässigt är vårt svagaste då projektaktiviteten är lägre. Nettoomsättningen ökade med 44 %, varav 21 % avsåg organisk tillväxt. Samtidigt har vi fortsatt stärka vårt kassaflöde vilket bidrar till en fortsatt god finansiell ställning. Trots en oro för sämre konjunktur ser vi fortsatt en hög investeringsvilja och stora satsningar på infrastrukturprojekt under lång tid framöver både i Sverige och Norge. Våra tjänster är dessutom kritiska för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta, i kombination med en god underliggande efterfrågan på våra tjänster gör att vi har goda förutsättningar att leverera en fortsatt stabil lönsamhet”, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 klockan 07:45 CEST.

För mer information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.