Delårsrapport Q4: Fortsatt god tillväxt och mycket starkt kassaflöde avslutar året

Oktober – december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 66 % och uppgick till 973 (587) MSEK
 • Organisk tillväxt ökade med 20 (16) %
 • Justerad EBIT ökade med 74 % och uppgick till 79 (45) MSEK, tillika en marginal om 8,1 (7,7) %
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 195 (46) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,98 (0,16) SEK

Januari – december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 77 % och uppgick till 3 402 (1 918) MSEK
 • Organisk tillväxt ökade med 25 (25) %
 • Justerad EBIT ökade med 82 % och uppgick till 244 (134) MSEK, tillika en marginal om 7,2 (7,0) %
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 268 (123) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 2,67 (1,28) SEK
 • Styrelsen föreslår ordinarie utdelning om 1,00 SEK per aktie

”Nordisk Bergteknik levererade en fortsatt stark tillväxt med mycket god lönsamhet under årets sista kvartal. Nettoomsättningen ökade med 66 %, varav 20 % avsåg organisk tillväxt. Kassaflödet stärktes betydligt vilket tillsammans med ett allt större resultatbidrag från våra förvärv bidragit till en lägre skuldsättning och därmed en starkare finansiell ställning. Under kvartalet kommunicerade vi också att vi ingått en avsiktsförklaring med Power Mining, vilket innebär att vi tagit första steget in i Finland och skapat förutsättningar för vidare expansion i landet. Vi ser fortsatt stora satsningar på infrastrukturprojekt under lång tid framöver både i Sverige och Norge, inte minst i Norrland, vilket är positivt för Nordisk Bergteknik då vi har en stark position där”, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/

En presentation samt en inspelad video där bolagets VD och CFO kommenterar rapporten finns på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 klockan 07:45 CET.

För mer information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.