Delårsrapport Q2: Starkt kassaflöde och framflyttade positioner inom gruvindustrin

April – juni 2023

  • Nettoomsättningen var i linje med föregående år och uppgick till 907 (911) MSEK
  • Organisk tillväxt uppgick till -10 (25) %
  • Justerad EBIT uppgick till 71 (74) MSEK, tillika en marginal om 7,8 (8,2) %
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 101 (-9) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,72 (0,78) SEK

”Andra kvartalet har präglats av fortsatt stark generell efterfrågan på våra tjänster, samtidigt som den kraftigt minskade nyproduktionen av bostäder haft en negativ påverkan. Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 907 MSEK, vilket var i linje med föregående år. Kassaflödet har varit fortsatt starkt under kvartalet med ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 101 MSEK. Efterfrågan på våra tjänster inom infrastruktur, den gröna omställningen samt till gruvindustrin bedöms ligga på en hög nivå även framöver både i Sverige, Norge och Finland. Som en ledande strategisk samarbetspartner har vi en stark position på marknaden vilket gör oss väl positionerade inför resten av året”, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/for-investerare/rapporter-och-presentationer/

En presentation samt en inspelad video där bolagets VD och CFO kommenterar rapporten finns på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/for-investerare/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 klockan 07:45 CEST.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com

Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.