Regulatoriska pressreleaser

Delårsrapport Q4: Starkt kassaflöde och aktiviteter för att anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat och förbättrad lönsamhet

Oktober – december 2023 Nettoomsättningen minskade med 9 % och uppgick till 888 (973) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (20) % Justerad EBIT uppgick till 31 (79) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (8,1) %  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 195 (196) MSEK Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,11 (0,98) SEK Januari – december 2023 Nettoomsättningen ökade med 4 % och uppgick till 3 526 (3 402) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -4 (25) % Justerad EBIT uppgick till 173 (244) MSEK, tillika en marginal om 4,9 (7,2) %  Kassaflöde från den…

Valberedning utsedd inför Nordisk Bergteknik AB (publ):s årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Nordisk Bergtekniks årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 har nu utsetts.

Delårsrapport Q3: Intensifierade åtgärder för att förbättra lönsamheten och tillvarata affärsmöjligheter i ett svagare marknadsklimat

Juli – september 2023 Nettoomsättningen minskade med 7 % och uppgick till 820 (885) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (29) % Justerad EBIT uppgick till 17 (69) MSEK, tillika en marginal om 2,1 (7,8) %  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -98 (69) MSEK Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,40 (0,74) SEK - Konstateras kan att aktiviteten inom bostadsbyggandet var på en fortsatt mycket låg nivå under det tredje kvartalet, vilket nu även medfört att projekt avseende den lokala infrastrukturen i samband med att nya kvarter, infarter och annan samhällsbyggnation fördröjs och påverkar…

Delårsrapport Q2: Starkt kassaflöde och framflyttade positioner inom gruvindustrin

April – juni 2023 Nettoomsättningen var i linje med föregående år och uppgick till 907 (911) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -10 (25) % Justerad EBIT uppgick till 71 (74) MSEK, tillika en marginal om 7,8 (8,2) % Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 101 (-9) MSEK Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,72 (0,78) SEK ”Andra kvartalet har präglats av fortsatt stark generell efterfrågan på våra tjänster, samtidigt som den kraftigt minskade nyproduktionen av bostäder haft en negativ påverkan. Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 907 MSEK, vilket var i linje med föregående…

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 25 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Delårsrapport Q1: Lönsam tillväxt och god kassagenerering

Januari – mars 2023 Nettoomsättningen ökade med 44 % och uppgick till 912 (632) MSEK Organisk tillväxt ökade med 21 (29) % Justerad EBIT ökade med 56 % och uppgick till 34 (22) MSEK, tillika en marginal om 3,7 (3,5) % Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 93 (12) MSEK Periodens resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,29 (0,19) SEK ”Nordisk Bergteknik levererade en fortsatt lönsam tillväxt under årets första kvartal, som säsongsmässigt är vårt svagaste då projektaktiviteten är lägre. Nettoomsättningen ökade med 44 %, varav 21 % avsåg organisk tillväxt. Samtidigt har vi fortsatt stärka…

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52, 411 08 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00.

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2022

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning beställas genom att kontakta info@bergteknikgroup.com. Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 klockan 13:30 CEST. För ytterligare information, kontakta: Andreas Christoffersson, VD,…

Delårsrapport Q4: Fortsatt god tillväxt och mycket starkt kassaflöde avslutar året

Oktober – december 2022 Nettoomsättningen ökade med 66 % och uppgick till 973 (587) MSEK Organisk tillväxt ökade med 20 (16) % Justerad EBIT ökade med 74 % och uppgick till 79 (45) MSEK, tillika en marginal om 8,1 (7,7) % Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 195 (46) MSEK Periodens resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,98 (0,16) SEK Januari – december 2022 Nettoomsättningen ökade med 77 % och uppgick till 3 402 (1 918) MSEK Organisk tillväxt ökade med 25 (25) % Justerad EBIT ökade med 82 % och uppgick till 244 (134) MSEK,…

Nordisk Bergteknik avser förvärva Power Mining och etablera sig i Finland

Nordisk Bergteknik har ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Power Mining Oy (”Power Mining”), inklusive det svenska dotterbolaget Power Mining Sverige AB. Power Mining omsätter cirka 160 MSEK på årsbasis, med en EBIT-marginal som under det senaste räkenskapsåret var mycket stark och uppgick till cirka 20%. Genom förvärvet etablerar sig Nordisk Bergteknik i Finland, samtidigt som erbjudandet i Sverige ytterligare kompletteras och förstärks, inte minst mot gruvindustrin. Ambitionen är att affären ska slutföras och bolaget tillträdas under det första kvartalet 2023.
[cision-block source_uid="8FAE4ABA75454BF894E6895A064C43DA" count="100" items_per_page="10" flush="false" view="2" types="PRM" tags="" start="" end="" image_style="DownloadUrl" show_excerpt="1" language="sv" readmore="Läs mer" date_format="d-m-Y" widget="cision_block_widget-REPLACE_TO_ID" mark_regulatory="1" regulatory_text="Regulatorisk pressrelease" non_regulatory_text="Ej regulatorisk pressrelease" show_filters="" filter_all_text="Visa alla" filter_regulatory_text="Regulatorisk pressrelease" filter_non_regulatory_text="Ej regulatorisk pressrelease"]