Regulatoriska pressreleaser

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdag den 8 juni 2022 kl. 08.30 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Läs mer

Nordisk Bergteknik genomför sitt största förvärv hittills – expanderar i Stockholmsregionen genom förvärv av Rovalin och Soil Mixing Group

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Infrastructure Group Nordic AB (”IGN”), ett dotterbolag till Connecting Capital, med de operativa dotterbolagen Rovalin och Soil Mixing Group. IGN, som omsätter omkring 420 MSEK på årsbasis med god lönsamhet, erbjuder tjänster främst inom grundläggning och markförstärkning. Genom förvärvet expanderar Nordisk Bergteknik i Stockholmsregionen,…

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under februari till följd av nyemission av 879 507 B-aktier som var en del av köpeskillingarna vid förvärven av Torbjörn Sundh Entreprenad AB och Bröderna Anderssons Grus AB. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman…

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under december till följd av den nyemission av 825 982 B-aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av BGS Svensson AB. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Nordisk Bergtekniks styrelse den…

Läs mer

Valberedning inför årsstämma 2022 i Nordisk Bergteknik AB (publ) är utsedd

Regulatorisk pressrelease

Enligt antagen instruktion och arbetsordning ska valberedningen bestå av fyra ledamöter, dels tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i september respektive år, dels styrelsens ordförande. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses även kända aktieägargrupperingar. Valberedningen inför årsstämman 2022 består av: · Oscar Rolfsson (utsedd av…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Torbjörn Sundh Entreprenad – breddar erbjudandet och stärker marknadspositionen i Norrland

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Torbjörn Sundh Entreprenad, en erfaren maskinentreprenad med säte i Umeå. Med förvärvet breddar Nordisk Bergteknik omfattningen på sitt erbjudande och fortsätter att stärka sin position och närvaro i Norrland.

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ändrats till följd av att 44 000 000 A-aktier har lösts in under november månad vilket innebär att samtliga A-aktier i Nordisk Bergteknik har lösts in. Inlösen har skett i enlighet med villkoren i bolagsordningen och beslutet fattades av styrelsen den 16 november 2021. Efter…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar BGS Svensson – stärker erbjudandet och marknadspositionen i Västra Götaland ytterligare

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har idag tecknat avtal avseende förvärv av, samt tillträtt, samtliga aktier i BGS Svensson AB, en etablerad aktör inom grundläggning med säte i Kungshamn. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sitt erbjudande och sin närvaro i Västra Götaland, med ambitionen att vara strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och…

Läs mer

Nordisk Bergteknik meddelar om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga A-aktier i bolaget

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har beslutat om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga 44 000 000 A-aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i bolagsordningen. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats i det prospekt som upprättades med anledning av att Nordisk Bergtekniks B-aktie upptogs till handel på Nasdaq Stockholm, avsåg styrelsen…

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ändrats till följd av att 22 265 384 nya B-aktier har emitterats under oktober månad med anledning av upptagandet av Nordisk Bergtekniks B-aktie till handel på Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till…

Läs mer