Delårsrapport Q3: Intensifierade åtgärder för att förbättra lönsamheten och tillvarata affärsmöjligheter i ett svagare marknadsklimat

Juli – september 2023

  • Nettoomsättningen minskade med 7 % och uppgick till 820 (885) MSEK
  • Organisk tillväxt uppgick till -15 (29) %
  • Justerad EBIT uppgick till 17 (69) MSEK, tillika en marginal om 2,1 (7,8) % 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -98 (69) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,40 (0,74) SEK

– Konstateras kan att aktiviteten inom bostadsbyggandet var på en fortsatt mycket låg nivå under det tredje kvartalet, vilket nu även medfört att projekt avseende den lokala infrastrukturen i samband med att nya kvarter, infarter och annan samhällsbyggnation fördröjs och påverkar vår verksamhet. Sammantaget var den finansiella utvecklingen under kvartalet ej tillfredsställande och vi har därför vidtagit ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten såväl på kort som lång sikt. Som en strategisk samarbetspartner och nordisk ledande aktör har vi en stark position på marknaden och avser att ta tillvara på de affärsmöjligheter som uppkommer även i ett svagare marknadsklimat, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

En presentation samt en inspelad video där bolagets VD och CFO kommenterar rapporten kommer att finnas på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2023 klockan 07:45 CET.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com

Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.