Pressmeddelanden

Nordisk Bergteknik senarelägger publicering av årsredovisning

Pressmeddelande den 16 april 2020   Nordisk Bergteknik AB (publ) har idag beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisning 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 24 april 2020 istället för den 17 april 2020 som tidigare…

Nordisk Bergteknik AB, Bokslutskommuniké januari-december 2019

Väsentliga händelser under kvartalet I december emitterade bolaget ytterligare 100 MSEK inom ramen för den befintliga obligationen.  I december förvärvades alla aktier i Bohus Bergsprängning AB med en omsättning senaste räkenskapsåret om ca 129,0 miljoner…

Nordisk Bergteknik emitterar framgångsrikt säkerställda företagsobligationer om 100 mkr

Pressmeddelande den 10 december, 2019 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har emitterat säkerställda företagsobligationer om 100 mkr inom bolagets befintliga obligationsram om 600 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023. Total utestående…

Nordisk Bergteknik fortsätter expansionen genom att förvärva Bohus Bergsprängning

Pressmeddelande 2019-12-04 Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergsprängningsföretaget Bohus Bergsprängning i Hedekas, norr om Uddevalla. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik närvaron på marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-september 2019

Pressrelease 29 november 2019 Nordisk Bergteknik rapporterar fortsatt tillväxt och lönsamhet   Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes): Juli – september 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 158,8 (135,2).…

Nordisk Bergteknik förvärvar Bergförstärkningsgruppen

Berghanteringsföretaget Norrbottens Bergteknik, ingår i koncernen Nordisk Bergteknik, med huvudkontor i Umeå har per den 30 augusti förvärvat Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB med säte i Ljusdal.

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019, april - juni (jämfört med april - juni 2018) i MSEK · Nettoomsättningen uppgick till 200,2 (129,1) · Resultat efter avskrivningar uppgick till 12,4 (4,6)  · Periodens resultat före skatt uppgick till…

Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq First North Bond Market

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer om 300 mkr har noterats på Nasdaq First North Bond Market.

Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market och kommer att ansöka om listning av bolagets företagsobligationer

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market och avser att ansöka om listning av bolagets säkerställda företagsobligationer om 300 mkr.
Visa alla
Regulatoriska
Ej regulatoriska
Rapporter

Interim report Q3: Continued strong organic growth and increased financial flexibility

July – September 2021 Net sales increased with 119 % and amounted to SEK 506 (231) million. Organic growth amounted to 23 (37) %. Adjusted EBIT increased with 55 % to SEK 35 (23) million…..

Delårsrapport Q3: Fortsatt stark organisk tillväxt och ökad finansiell handlingsfrihet

Juli – september 2021 Nettoomsättningen ökade med 119 % och uppgick till 506 (231) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 23 (37) %. Justerad EBIT ökade med 55 % till 35 (23) MSEK, tillika en marginal…..

Nordisk Bergteknik announces reduction of share capital through redemption of all class A shares in the company

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” or the ”Company”) has decided to reduce the share capital through the redemption of all 44,000,000 class A shares in the Company in accordance with the terms of the…..

Nordisk Bergteknik meddelar om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga A-aktier i bolaget

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har beslutat om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga 44 000 000 A-aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i bolagsordningen. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats…..

Nordisk Bergteknik hired in wind power project Twin Peaks in Västernorrland

Nordisk Bergteknik has been hired in the wind power project Twin Peaks in Västernorrland where 39 wind turbines are to be mounted in the beginning of 2024. The project is in line with Nordisk Bergteknik’s…..

Nordisk Bergteknik anlitas till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland

Nordisk Bergteknik har anlitats till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland där 39 verk ska driftsättas i början av 2024. Projektet går i linje med Nordisk Bergtekniks ambition att ta en aktiv roll i den gröna…..

Change in number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ)

The number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) has changed consequent upon the issue of 22,265,384 new class B shares in October in connection with the listing of Nordisk Bergteknik’s…..

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ändrats till följd av att 22 265 384 nya B-aktier har emitterats under oktober månad med anledning av upptagandet av Nordisk Bergtekniks B-aktie…..

Nordisk Bergteknik strengthens its financing – corporate bond replaced with bank financing containing sustainability component

Nordisk Bergteknik AB (publ) has redeemed all outstanding corporate bonds of SEK 400 million at an amount corresponding to 103.3 % of the nominal amount. Furthermore, as communicated on 27 September, Nordisk Bergteknik has entered…..

Nordisk Bergteknik stärker sin finansiering – företagsobligation ersätts med bankfinansiering innehållande hållbarhetskomponent

Nordisk Bergteknik AB (publ) har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer om totalt 400 MSEK till ett belopp motsvarande 103,3 % av det nominella beloppet. Vidare har, som kommunicerats den 27 september, Nordisk Bergteknik ingått finansieringsavtal med…..

Nordisk Bergteknik har förvärvat Prospekteringsteknik i Norrland AB

Pressmeddelande 2020-12-18 Nordisk Bergteknik har idag förvärvat markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin...

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Gjerden Fjellsikring AS i Vestfold, Norge

Pressmeddelande 02 december 2020 Koncernen Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva bergssäkringsföretaget Gjerden Fjellsikring AS i Svarstad, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin…..

Nordisk Bergteknik AB (publ) erhåller godkännande från Nordic Trustee & Agency AB (publ) avseende s.k. waiver request

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Nordic Trustee”) godkänner Nordisk Bergtekniks begäran om eftergift (Eng. waiver request) avseende villkoren för Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400 000 000…..

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Prospekteringsteknik i Norrland AB

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin...

Nordisk Bergteknik planerar en strategisk översyn av kapitalstrukturen och anlitar Carnegie med anledning därav

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Nordisk…..

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari – juni 2020

Väsentliga händelser under rapportperioden Nordisk Bergteknik företagsobligationer noterades på Nasdaq Stockholms Bond Market Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr noterades på Nasdaq Stockholm Bond Market den…..

Nordisk Bergteknik expanderar i Norge genom att förvärva Visinor AS

Pressmeddelande 2020-08-24 Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergssäkrings- och betongrehabiliteringsbolaget Visinor AS i Bjerkvik, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin expansiva strategi...

Rättelse: Pressmeddelande 2020-06-29 kl 22:00 avseende Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Pressmeddelande 2020-06-30 16:30   I pressreleasen för Kommuniké från årsstämma som släpptes 2020-06-29 kl 22:00 var siffran för uppdelning av bolagets aktier (split) felaktig. Samma siffra längre ned i pressmeddelandet är korrekt. Informationen som lämnades…..