Pressmeddelanden

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-september 2019

Pressrelease 29 november 2019 Nordisk Bergteknik rapporterar fortsatt tillväxt och lönsamhet   Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes): Juli – september 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 158,8 (135,2).…..

Nordisk Bergteknik förvärvar Bergförstärkningsgruppen

Berghanteringsföretaget Norrbottens Bergteknik, ingår i koncernen Nordisk Bergteknik, med huvudkontor i Umeå har per den 30 augusti förvärvat Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB med säte i Ljusdal...

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019, april - juni (jämfört med april - juni 2018) i MSEK · Nettoomsättningen uppgick till 200,2 (129,1) · Resultat efter avskrivningar uppgick till 12,4 (4,6)  · Periodens resultat före skatt uppgick till…..

Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq First North Bond Market

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer om 300 mkr har noterats på Nasdaq First North Bond Market...

Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market och kommer att ansöka om listning av bolagets företagsobligationer

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market och avser att ansöka om listning av bolagets säkerställda företagsobligationer om 300 mkr...
Visa alla
Regulatoriska
Ej regulatoriska
Rapporter

Nordisk Bergteknik announces that the conditions for the early redemption of outstanding corporate bonds have been fulfilled

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” or the ”Company”) will redeem all outstanding corporate bonds of SEK 400 million, 2019/2023 with ISIN SE0012729234 (the “Bonds”) pursuant the terms and conditions of the Bonds. In accordance…..

Nordisk Bergteknik meddelar om att villkoren för förtidsinlösen av utestående företagsobligationer är uppfyllda

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer om 400 MSEK, 2019/2023 med ISIN SE0012729234 (”Företagsobligationen”), i enlighet med villkoren för Företagsobligationen. I enlighet med pressmeddelandet daterat den 27…..

Correction of date in today’s press release regarding early redemption of outstanding corporate bonds

In the press release published by Nordisk Bergteknik earlier today regarding early redemption of outstanding corporate bonds and entering of facilities agreements with Nordea and Swedbank, a date was stated in the second paragraph regarding…..

Korrigering av datum i dagens pressmeddelande avseende förtidsinlösen av utestående företagsobligationer

I pressmeddelandet som offentliggjordes av Nordisk Bergteknik tidigare under dagen avseende förtidsinlösen av utestående företagsobligationer samt avtal om bankfinansiering med Nordea och Swedbank angavs en datering i det andra textstycket avseende dag för registrerad innehavare…..

Nordisk Bergteknik announces early redemption of outstanding corporate bonds and enters into facilities agreements with Nordea and Swedbank

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” or the ”Company”) will, in accordance with the press release, dated 20 August 2021, redeem all outstanding corporate bonds of SEK 400 million, 2019/2023 with ISIN SE0012729234 in accordance…..

Nordisk Bergteknik meddelar om förtidsinlösen av utestående företagsobligationer samt ingår avtal om bankfinansiering med Nordea och Swedbank

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) kommer, i enlighet med pressmeddelandet, daterat den 20 augusti 2021, att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer om 400 MSEK, 2019/2023 med ISIN SE0012729234 i enlighet med villkoren för…..

Profitable growth and advanced market positions

April – June 2021 Net sales amounted to SEK 490.5 (217.0) million Adjusted EBIT increased to SEK 46.6 (18.0) million and adjusted EBIT margin amounted to 9.5 (8.3) % Operating profit (EBIT) increased to SEK…..

Lönsam tillväxt och framflyttade marknadspositioner

April – juni 2021 Nettoomsättningen uppgick till 490,5 (217,0) MSEK Justerad EBIT ökade till 46,6 (18,0) MSEK, och justerad EBIT-marginal uppgick till 9,5 (8,3) % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 36,2 (12,2) MSEK, och EBIT-marginal uppgick…..

Nordisk Bergteknik is intensifying its efforts to review the capital structure

Since the fourth quarter of 2020, Nordisk Bergteknik has been working on a strategic review of the Company's capital structure. In connection with a possible listing of the Company's shares, the Company intends to change…..

Nordisk Bergteknik intensifierar arbetet med att se över kapitalstrukturen

Nordisk Bergteknik (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har sedan det fjärde kvartalet 2020 arbetat med en strategisk översyn av Bolagets kapitalstruktur. I samband med en eventuell notering av Bolagets aktier så avser Bolaget att förändra…..

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Prospekteringsteknik i Norrland AB

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin...

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari – juni 2020

Väsentliga händelser under rapportperioden Nordisk Bergteknik företagsobligationer noterades på Nasdaq Stockholms Bond Market Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr noterades på Nasdaq Stockholm Bond Market den…..

Nordisk Bergteknik expanderar i Norge genom att förvärva Visinor AS

Pressmeddelande 2020-08-24 Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergssäkrings- och betongrehabiliteringsbolaget Visinor AS i Bjerkvik, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin expansiva strategi...

Rättelse: Pressmeddelande 2020-06-29 kl 22:00 avseende Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Pressmeddelande 2020-06-30 16:30   I pressreleasen för Kommuniké från årsstämma som släpptes 2020-06-29 kl 22:00 var siffran för uppdelning av bolagets aktier (split) felaktig. Samma siffra längre ned i pressmeddelandet är korrekt. Informationen som lämnades…..

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Pressmeddelande 2020-06-29 Nordisk Bergteknik AB (publ) har hållit årsstämma måndagen den 29 juni 2020. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag...

Godkännande av skriftligt förfarande i förhållande till Nordisk Bergteknik utestående obligationslån 2019/2023

Pressmeddelande den 4 juni, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) meddelar idag att det skriftliga förfarandet (Eng. Written Procedure) som initierades den 14 maj 2020 i relation till Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400…..

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-mars 2020

Finansiellt resultat  Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes):Januari – mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 212,6 (174,4). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 25,3 (21,3). Rörelseresultat uppgick till…..

Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq Stockholms Bond Market

 Pressmeddelande den 29 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr har noterats på Nasdaq Stockholm Bond Market.  ..

Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq Stockholm Bond Market och kommer att ansöka om listning av bolagets företagsobligationer

Pressmeddelande den 27 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har godkänts som emittent av räntebärande finansiella instrument på Nasdaq Stockholms Bond Market och avser att ansöka om listning av bolagets säkerställda företagsobligationer med…..

Nordisk Bergteknik kallar till möte med obligationsinnehavare genom ett skriftligt förfarande (Written Procedure) avseende utestående obligationslån 2019/2023

Pressmeddelande den 14 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) initierar ett skriftligt förfarande (Eng. Written Procedure) för beslut om villkorsändring gällande Bolagets utestående företagsobligationer (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni…..