Pressmeddelanden

Nordisk Bergteknik fortsätter expansionen genom att förvärva Bohus Bergsprängning

Pressmeddelande 2019-12-04 Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergsprängningsföretaget Bohus Bergsprängning i Hedekas, norr om Uddevalla. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik närvaron på marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-september 2019

Pressrelease 29 november 2019 Nordisk Bergteknik rapporterar fortsatt tillväxt och lönsamhet   Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes): Juli – september 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 158,8 (135,2).…

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019, april - juni (jämfört med april - juni 2018) i MSEK · Nettoomsättningen uppgick till 200,2 (129,1) · Resultat efter avskrivningar uppgick till 12,4 (4,6)  · Periodens resultat före skatt uppgick till…

Nordisk Bergteknik förvärvar Bergförstärkningsgruppen

Berghanteringsföretaget Norrbottens Bergteknik, ingår i koncernen Nordisk Bergteknik, med huvudkontor i Umeå har per den 30 augusti förvärvat Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB med säte i Ljusdal.

Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq First North Bond Market

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer om 300 mkr har noterats på Nasdaq First North Bond Market.

Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market och kommer att ansöka om listning av bolagets företagsobligationer

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market och avser att ansöka om listning av bolagets säkerställda företagsobligationer om 300 mkr.
Visa alla
Regulatoriska
Ej regulatoriska
Rapporter

Change in number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ)

The number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) has changed consequent upon the redemption of 44,000,000 class A shares during November which means that all class A shares in Nordisk…..

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ändrats till följd av att 44 000 000 A-aktier har lösts in under november månad vilket innebär att samtliga A-aktier i Nordisk Bergteknik har lösts…..

Nordisk Bergteknik acquires BGS Svensson – further strengthens the offering and market position in region Västra Götaland

Nordisk Bergteknik has today signed an agreement regarding the acquisition of all shares in BGS Svensson AB, an established foundation solutions company based in Kungshamn. Through the acquisition, Nordisk Bergteknik continues to strengthen its offering…..

Nordisk Bergteknik förvärvar BGS Svensson – stärker erbjudandet och marknadspositionen i Västra Götaland ytterligare

Nordisk Bergteknik har idag tecknat avtal avseende förvärv av, samt tillträtt, samtliga aktier i BGS Svensson AB, en etablerad aktör inom grundläggning med säte i Kungshamn. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sitt erbjudande…..

Interim report Q3: Continued strong organic growth and increased financial flexibility

July – September 2021 Net sales increased with 119 % and amounted to SEK 506 (231) million. Organic growth amounted to 23 (37) %. Adjusted EBIT increased with 55 % to SEK 35 (23) million…..

Delårsrapport Q3: Fortsatt stark organisk tillväxt och ökad finansiell handlingsfrihet

Juli – september 2021 Nettoomsättningen ökade med 119 % och uppgick till 506 (231) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 23 (37) %. Justerad EBIT ökade med 55 % till 35 (23) MSEK, tillika en marginal…..

Nordisk Bergteknik announces reduction of share capital through redemption of all class A shares in the company

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” or the ”Company”) has decided to reduce the share capital through the redemption of all 44,000,000 class A shares in the Company in accordance with the terms of the…..

Nordisk Bergteknik meddelar om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga A-aktier i bolaget

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har beslutat om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga 44 000 000 A-aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i bolagsordningen. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats…..

Nordisk Bergteknik hired in wind power project Twin Peaks in Västernorrland

Nordisk Bergteknik has been hired in the wind power project Twin Peaks in Västernorrland where 39 wind turbines are to be mounted in the beginning of 2024. The project is in line with Nordisk Bergteknik’s…..

Nordisk Bergteknik anlitas till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland

Nordisk Bergteknik har anlitats till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland där 39 verk ska driftsättas i början av 2024. Projektet går i linje med Nordisk Bergtekniks ambition att ta en aktiv roll i den gröna…..

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Gjerden Fjellsikring AS i Vestfold, Norge

Pressmeddelande 02 december 2020 Koncernen Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva bergssäkringsföretaget Gjerden Fjellsikring AS i Svarstad, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin…..

Nordisk Bergteknik AB (publ) erhåller godkännande från Nordic Trustee & Agency AB (publ) avseende s.k. waiver request

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Nordic Trustee”) godkänner Nordisk Bergtekniks begäran om eftergift (Eng. waiver request) avseende villkoren för Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400 000 000…..

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Prospekteringsteknik i Norrland AB

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin...

Nordisk Bergteknik planerar en strategisk översyn av kapitalstrukturen och anlitar Carnegie med anledning därav

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Nordisk…..

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari – juni 2020

Väsentliga händelser under rapportperioden Nordisk Bergteknik företagsobligationer noterades på Nasdaq Stockholms Bond Market Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr noterades på Nasdaq Stockholm Bond Market den…..

Nordisk Bergteknik expanderar i Norge genom att förvärva Visinor AS

Pressmeddelande 2020-08-24 Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergssäkrings- och betongrehabiliteringsbolaget Visinor AS i Bjerkvik, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin expansiva strategi...

Rättelse: Pressmeddelande 2020-06-29 kl 22:00 avseende Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Pressmeddelande 2020-06-30 16:30   I pressreleasen för Kommuniké från årsstämma som släpptes 2020-06-29 kl 22:00 var siffran för uppdelning av bolagets aktier (split) felaktig. Samma siffra längre ned i pressmeddelandet är korrekt. Informationen som lämnades…..

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Pressmeddelande 2020-06-29 Nordisk Bergteknik AB (publ) har hållit årsstämma måndagen den 29 juni 2020. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag...

Godkännande av skriftligt förfarande i förhållande till Nordisk Bergteknik utestående obligationslån 2019/2023

Pressmeddelande den 4 juni, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) meddelar idag att det skriftliga förfarandet (Eng. Written Procedure) som initierades den 14 maj 2020 i relation till Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400…..