Pressmeddelanden

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019, april - juni (jämfört med april - juni 2018) i MSEK · Nettoomsättningen uppgick till 200,2 (129,1) · Resultat efter avskrivningar uppgick till 12,4 (4,6)  · Periodens resultat före skatt uppgick till…

Nordisk Bergteknik förvärvar Bergförstärkningsgruppen

Berghanteringsföretaget Norrbottens Bergteknik, ingår i koncernen Nordisk Bergteknik, med huvudkontor i Umeå har per den 30 augusti förvärvat Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB med säte i Ljusdal.

Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq First North Bond Market

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer om 300 mkr har noterats på Nasdaq First North Bond Market.

Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market och kommer att ansöka om listning av bolagets företagsobligationer

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market och avser att ansöka om listning av bolagets säkerställda företagsobligationer om 300 mkr.
Visa alla
Regulatoriska
Ej regulatoriska
Rapporter

Nordisk Bergteknik announces reduction of share capital through redemption of all class A shares in the company

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” or the ”Company”) has decided to reduce the share capital through the redemption of all 44,000,000 class A shares in the Company in accordance with the terms of the…..

Nordisk Bergteknik meddelar om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga A-aktier i bolaget

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har beslutat om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga 44 000 000 A-aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i bolagsordningen. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats…..

Nordisk Bergteknik hired in wind power project Twin Peaks in Västernorrland

Nordisk Bergteknik has been hired in the wind power project Twin Peaks in Västernorrland where 39 wind turbines are to be mounted in the beginning of 2024. The project is in line with Nordisk Bergteknik’s…..

Nordisk Bergteknik anlitas till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland

Nordisk Bergteknik har anlitats till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland där 39 verk ska driftsättas i början av 2024. Projektet går i linje med Nordisk Bergtekniks ambition att ta en aktiv roll i den gröna…..

Change in number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ)

The number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) has changed consequent upon the issue of 22,265,384 new class B shares in October in connection with the listing of Nordisk Bergteknik’s…..

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ändrats till följd av att 22 265 384 nya B-aktier har emitterats under oktober månad med anledning av upptagandet av Nordisk Bergtekniks B-aktie…..

Nordisk Bergteknik strengthens its financing – corporate bond replaced with bank financing containing sustainability component

Nordisk Bergteknik AB (publ) has redeemed all outstanding corporate bonds of SEK 400 million at an amount corresponding to 103.3 % of the nominal amount. Furthermore, as communicated on 27 September, Nordisk Bergteknik has entered…..

Nordisk Bergteknik stärker sin finansiering – företagsobligation ersätts med bankfinansiering innehållande hållbarhetskomponent

Nordisk Bergteknik AB (publ) har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer om totalt 400 MSEK till ett belopp motsvarande 103,3 % av det nominella beloppet. Vidare har, som kommunicerats den 27 september, Nordisk Bergteknik ingått finansieringsavtal med…..

Nordisk Bergteknik announces that the conditions for the early redemption of outstanding corporate bonds have been fulfilled

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” or the ”Company”) will redeem all outstanding corporate bonds of SEK 400 million, 2019/2023 with ISIN SE0012729234 (the “Bonds”) pursuant the terms and conditions of the Bonds. In accordance…..

Nordisk Bergteknik meddelar om att villkoren för förtidsinlösen av utestående företagsobligationer är uppfyllda

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer om 400 MSEK, 2019/2023 med ISIN SE0012729234 (”Företagsobligationen”), i enlighet med villkoren för Företagsobligationen. I enlighet med pressmeddelandet daterat den 27…..

Nordisk Bergteknik planerar en strategisk översyn av kapitalstrukturen och anlitar Carnegie med anledning därav

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Nordisk…..

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari – juni 2020

Väsentliga händelser under rapportperioden Nordisk Bergteknik företagsobligationer noterades på Nasdaq Stockholms Bond Market Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr noterades på Nasdaq Stockholm Bond Market den…..

Nordisk Bergteknik expanderar i Norge genom att förvärva Visinor AS

Pressmeddelande 2020-08-24 Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergssäkrings- och betongrehabiliteringsbolaget Visinor AS i Bjerkvik, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin expansiva strategi...

Rättelse: Pressmeddelande 2020-06-29 kl 22:00 avseende Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Pressmeddelande 2020-06-30 16:30   I pressreleasen för Kommuniké från årsstämma som släpptes 2020-06-29 kl 22:00 var siffran för uppdelning av bolagets aktier (split) felaktig. Samma siffra längre ned i pressmeddelandet är korrekt. Informationen som lämnades…..

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Pressmeddelande 2020-06-29 Nordisk Bergteknik AB (publ) har hållit årsstämma måndagen den 29 juni 2020. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag...

Godkännande av skriftligt förfarande i förhållande till Nordisk Bergteknik utestående obligationslån 2019/2023

Pressmeddelande den 4 juni, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) meddelar idag att det skriftliga förfarandet (Eng. Written Procedure) som initierades den 14 maj 2020 i relation till Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400…..

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-mars 2020

Finansiellt resultat  Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes):Januari – mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 212,6 (174,4). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 25,3 (21,3). Rörelseresultat uppgick till…..

Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq Stockholms Bond Market

 Pressmeddelande den 29 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr har noterats på Nasdaq Stockholm Bond Market.  ..

Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq Stockholm Bond Market och kommer att ansöka om listning av bolagets företagsobligationer

Pressmeddelande den 27 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har godkänts som emittent av räntebärande finansiella instrument på Nasdaq Stockholms Bond Market och avser att ansöka om listning av bolagets säkerställda företagsobligationer med…..

Nordisk Bergteknik kallar till möte med obligationsinnehavare genom ett skriftligt förfarande (Written Procedure) avseende utestående obligationslån 2019/2023

Pressmeddelande den 14 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) initierar ett skriftligt förfarande (Eng. Written Procedure) för beslut om villkorsändring gällande Bolagets utestående företagsobligationer (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni…..