Obligationslån

Nordisk Bergteknik AB har emitterat säkerställda företagsobligationer om 300 mkr med en löptid om fyra år.

Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 mkr. Nordisk Bergteknik kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq First North.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till fortsatta tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi samt återbetalning av befintliga förvärvslån från bank.

Mer information:

Obligationsvillkor: Fullständiga obligationsvillkor (PDF).

);