Obligationslån

Nordisk Bergteknik har noterat sina säkerställda företagsobligationer om 400 mkr på Nasdaq Stockholm Bond Market.

Första handelsdag var fredagen den 29 maj 2020. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023.

I samband med upptagandet till handel av Nordisk Bergtekniks företagsobligationer på Nasdaq Stockholm har Obligationerna avnoterats från Nasdaq First North Bond Market. Avnoteringen och omlistningen till Nasdaq Stockholm har skett i enlighet med villkoren för obligationerna och i dialog med Nasdaq.

Setterwalls Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik i samband med noteringsansökan.

 

Länk till Obligationsvillkor (PDF-fil)

Obligationsvillkor Nordisk Bergteknik AB

Länk till Prospekt (PDF-fil) 

Prospekt Nordisk Bergteknik AB (publ) – #40504424 v1

 

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, Tel: 070-621 1928
Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, Tel: 076-392 7121

);