Obligationslån

Nordisk Bergteknik AB har emitterat säkerställda företagsobligationer om 300 mkr respektive 100 mkr inom bolagets befintliga obligationsram om 600 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023.

Total utestående volym efter den senaste emissionen (december 2019) uppgår till 400 mkr. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq First North och Nordisk Bergteknik kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq First North.

De i december säkerställda obligationerna emitterades till en överkurs om 100,125%. Obligationerna löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 600 baspunkter.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till generella verksamhetsändamål inklusive fortsatta tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi.

Mer information:

Obligationsvillkor: Fullständiga obligationsvillkor (PDF).

);