Delårsrapport Q4: Ett starkt kvartal avslutar ett framgångsrikt år

Oktober – december 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 69 % och uppgick till 587 (348) MSEK.
  • Organisk tillväxt uppgick till 16 (25) %.
  • Justerad EBIT ökade till 45 (8) MSEK, tillika en marginal om 7,7 (2,4) %.
  • Periodens resultat uppgick till 9 (1) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,16 (0,10) SEK.
  • Bolagets B-aktier noterades under kvartalet på Nasdaq Stockholm. I samband med börsnoteringen gjordes en nyemission uppgående till 528 MSEK före transaktionskostnader, och en förtidsinlösen av bolagets obligation som ersattes med en ny bankfinansiering samt utökade kreditramar om 650 MSEK.

”2021 var det mest händelserika och intensiva året för Nordisk Bergteknik hittills. Vi har under året levererat en god organisk tillväxt samt bibehållit en hög förvärvstakt, uppnått vårt finansiella mål om en justerad EBIT-marginal om 7 % och dessutom noterats på Nasdaq Stockholms huvudlista. Vår finansiella handlingsfrihet stärktes betydligt i samband med börsnoteringen i oktober, vilket betyder att vi fortsatt kommer att ta en aktiv roll i konsolideringen av vår bransch i Norden samt säkerställa att vi har en attraktiv och hållbar verksamhetsprofil”, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 klockan 07:45 CET.

För mer information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknik.se
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknik.se

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.

Nordisk Bergteknik Q4 2021-SE (PDF)