Valberedning utsedd inför Nordisk Bergteknik AB (publ):s årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför Nordisk Bergtekniks årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 har nu utsetts.

Enligt antagen instruktion och arbetsordning ska valberedningen bestå av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen per den sista bankdagen i september, samt styrelsens ordförande. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses även kända aktieägargrupperingar.

Valberedningen, inför årsstämman 2023, har följande sammansättning:

  • Oscar Rolfsson, ordförande för valberedningen (utsedd av Pegroco Invest AB, Bergteknik Norr Holding AB och Profun Förvaltnings AB)
  • Pär Sjögemark (utsedd av Handelsbanken Fonder)
  • Alf Svedulf (utsedd av Svedulf Förvaltning AB)
  • Mats O. Paulsson (styrelseordförande i Nordisk Bergteknik)

Mandatperioden för ledamöterna i valberedningen ska löpa till dess att ny valberedning utsetts. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade den 30 september 2022 tillsammans cirka 41 procent av totalt antal röster i Nordisk Bergteknik.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 25 maj 2023 i Göteborg.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till agm@bergteknikgroup.com senast den 31 mars 2023.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 november 2022 klockan 17:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.