Nordisk Bergteknik erhåller flera order avseende vindkraftsparker till ett värde av omkring 140 MSEK

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolag, tecknat avtal avseende markförberedelser och infrastruktur inför byggnation av vindkraftsparker i norra Sverige till ett sammanlagt värde av omkring 140 MSEK. Uppdragen ligger i linje med Nordisk Bergtekniks ambition om att ta en aktiv roll i den gröna omställningen. Arbetena beräknas i huvudsak ske under 2024 och träder in i en mer intensiv fas under årets snöfria och varmare period.

– Det är mycket glädjande att vi fått förtroendet att vara med och bidra till uppförandet av fler vindkraftparker. Nordisk Bergteknik har en klar ambition att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle och ta en aktiv roll i den gröna omställningen. Vår ambition är att fortsätta vara en strategisk och ledande samarbetspartner vid utbyggnad av vindkraft, kraftledningar och övrig förnyelsebar energi. Med vår moderna maskinpark och breda kompetens inom berghantering och grundläggning är vi många gånger den mest attraktiva samarbetspartnern, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Det underliggande behovet av ökad produktion av förnyelsebar energi grundas på den gröna omställningen av samhället där ny, och utbyggd fossilfri, stålproduktion utgör en av flera drivande faktorer. I norra Sverige finns ett stort antal projektutvecklare som driver förnyelsebara kraftprojekt i olika faser mot tillstånd och byggnation. Den nu rådande bedömningen, enligt nya prognoser från Energimyndigheten, är att efter ett par år med en lägre byggnationstakt så ökar antalet kraftprojekt som går in i byggnationsfas både till antal och storlek. Därmed ökar behovet av tjänster som losshållning, schaktning, grundförstärkning, transporter och terrassering för vägnät. Tjänster vilka dotterbolagen i Nordisk Bergteknik kan erbjuda runt om i landet.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com

Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.