Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 25 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2022. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna framlagd ersättningsrapport. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 1 019 656 953 kronor, dela ut sammanlagt 57 237 867 kronor till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om totalt 1 krona per utdelningsberättigade aktie, och i ny räkning balanseras 962 419 086 kronor. Beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen för utdelning till den 29 maj 2023.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Mats O. Paulsson, Victor Örn, Ljot Strömseng, Göran Näsholm och Marie Osberg omvaldes som ordinarie ledamöter. Mats O. Paulsson omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Bolaget ska ha en revisor utan suppleant. Revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Daniel Haglund som huvudansvarig revisor omvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 1 605 000 kronor, varav 466 000 ska utgå till styrelsens ordförande, 362 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 259 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot.

Arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 78 000 kronor och 52 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 52 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 31 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen

Årsstämman beslutade att oförändrat anta rikt­linjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma – bl.a. innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot samt styrelsens ordförande – och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men att Bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier.

Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska som högst uppgå till 5 723 786 aktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Ändring och antagande av uppdaterad bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta en uppdaterad bolagsordning med en ny punkt 8 avseende aktieägares rätt att delta i bolagsstämma. Ändringen innebär möjlighet för styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, möjlighet för styrelsen att besluta om att aktieägare före bolagsstämma får utöva sin rösträtt per post, att aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt därom, att aktieägare får ha med sig högst två biträden till bolagsstämma under vissa förutsättningar samt möjlighet för styrelsen att besluta om utomståendes närvarorätt vid stämman.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nordiskbergteknik.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 klockan 17:00 CEST.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com

Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.