Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 16 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2023. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna framlagd ersättningsrapport. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 1 027 471 347 kronor ska balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Mats O. Paulsson, Victor Örn, Ljot Strömseng, Göran Näsholm och Marie Osberg omvaldes som ordinarie ledamöter. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Monika Gutén. Mats O. Paulsson omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Bolaget ska ha en revisor utan suppleant. Revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Daniel Haglund som huvudansvarig revisor omvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 1 975 000 kronor, varav 534 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 373 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 267 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot.

Arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 80 000 kronor och 53 500 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 53 500 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 32 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktioner och ersättning till valberedningen

Årsstämman beslutade att anta nya principer för tillsättande av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma. I förhållande till tidigare gällande principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning innebär förändringen att valberedningens fyra ledamöter ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti, i stället för september. Med de tre största aktieägarna ska avses de av Bolagets registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad.

Vidare innebär instruktionen för valberedningen att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men att Bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare, vilka som längst ska gälla fram till årsstämman 2028 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan. Riktlinjerna omfattar ersättningar som uppkommer genom avtal och förändringar som sker avseende redan avtalade ersättningar efter det att årsstämman 2024 har antagit riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom exempelvis arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier och emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya aktier.

Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska som högst uppgå till 3 000 000 aktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nordiskbergteknik.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024 klockan 17:00 CEST.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com

Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.