Koncernledning

Nordisk Bergtekniks koncernledning består av fyra personer under ledning av VD Andreas Christoffersson och inkluderar CFO, Landschef Norge samt IR och kommunikationsansvarig.

Verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Koncernledningen ansvarar för att utforma och genomföra koncernens övergripande strategier som rör till exempel verksamhetsfrågor, marknadsfrågor samt förvärv. Dessa frågor bereds av koncernledningen för beslut av styrelsen.

Koncernledningen har regelbundna möten för att följa upp koncernens resultat och finansiella ställning, strategifrågor, verksamhetsfrågor samt uppföljning av budget och prognoser är andra frågor som behandlas på koncernledningsmötena.

Presentation av koncernledningen

Nedan finns information om de koncernledningens befattning, andra pågående uppdrag, övrig relevant erfarenhet och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i bolaget.

Andreas Christoffersson

Andreas Christoffersson

Verkställande direktör

Befattning: VD och koncernchef sedan 2016.

Född: 1974

Utbildning: Civilingenjör, Luleå Tekniska Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Getten AB, Getten Fastighets AB, Getten Invest AB, Jernstenen Invest AB och Jovian Invest AB. Styrelseledamot i Atandakil Invest AB och Nordisk Holding Norrbotten AB.

Övrig erfarenhet: VD i Norrbottens Bergteknik mellan 2010–2020 och tidigare arbetat på Skanska.

Aktieinnehav: 2 845 630 B-aktier samt 75 000 teckningsoptioner genom Jovian Invest AB*.

* Jovian Invest AB ägs till 50 % av den ledande befattningshavaren Andreas Christoffersson och 50 % av den ledande befattningshavaren Johan Lundqvist.

Johan Lundqvist

Johan Lundqvist

Chief Financial Officer

Befattning: CFO sedan 2021.

Född: 1957

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i Jernstenen Invest AB, Jovian Invest AB, Laub Invest AB och Ouest AB. Styrelsesuppleant i Getten Invest AB, Pertuis AB och Österteg Fastighets AB.

Övrig erfarenhet: Tidigare arbetat vid HiQ, SAS och Imerys.

Aktieinnehav: 87 851 B-aktier genom Ouest AB samt 2 845 630 B-aktier och 75 000 teckningsoptioner genom Jovian Invest AB*.

* Jovian Invest AB ägs till 50 % av den ledande befattningshavaren Andreas Christoffersson och 50 % av den ledande befattningshavaren Johan Lundqvist.

Oddbjørn Røed

Oddbjørn Røed

Landschef Norge

Befattning: Landschef Norge sedan 2017.

Född: 1975

Utbildning: Civilingenjör.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Protech Consult AS, Heo Invest AS, Oddbjørn Røed AS och Sandefjordgruppen Invest AS.

Övrig erfarenhet: Lärlingsintyg i Tunnel och fjällarbete samt losshållningscertifikat i Sverige och Norge.

Aktieinnehav: 615 666 B-aktier genom Sandefjordsgruppen Invest AS.

Niklas Alm

Niklas Alm

IR och kommunikationsansvarig 

Befattning: IR och kommunikationsansvarig sedan 2021.

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom Växjö Universitet inriktning Nationalekonomi.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SAFIRAB AB och Tigerrace AB, styrelseleamot i Galinna Breeding & Racing AB.

Övrig erfarenhet: Head of Investor Relations i ett flertal börsnoterade bolag och senior rådgivare SAFIRAB AB (Safir Communication).

Aktieinnehav: 32 500 aktier.