Nordisk Bergteknik överväger emission av ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK

Pressmeddelande den 4 december, 2019

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) överväger att emittera ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK inom bolagets befintliga obligationsram. Obligationsramen uppgår till totalt 600 mkr (ISIN: SE0012729234), varvid säkerställda obligationer om 300 mkr miljoner emitterades i juni 2019. Obligationerna har slutligt förfall i juni 2023, löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och är noterade på Nasdaq First North.

Mot bakgrund av den förestående obligationsemissionen så planerar Nordisk Bergteknik att träffa obligationsinvesterare under vecka 50 2019.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till generella verksamhetsändamål inklusive fortsatta tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi. Ett genomförande av obligationsemissionen är förbehållet rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Nordisk Bergtekniks styrelse.

Swedbank har utsetts till finansiell rådgivare och arrangör för den förestående obligationsemissionen. Setterwalls har utsetts till juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik och Mannheimer Swartling har utsetts till juridisk rådgivare till Swedbank.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928.

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller för-värva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom en erbjudandehandling. Det eventuella erbjudandet kommer inte att rikta sig till sådana personer i något land vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda er-bjudandehandling.

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl 17:30 (CET).    

);