VD har ordet

Fortsatt stark organisk tillväxt

Vi har under tredje kvartalet fortsatt stärka vår position som en ledande strategisk partner till anläggnings- och byggindustrin. Omsättningstillväxten uppgick till 119 %, varav 23 % avser organisk tillväxt, med en justerad EBIT-marginal om 7,0 %. Den organiska tillväxten, i kombination med genomförda förvärv, har inneburit en stark utveckling för koncernen. Vi har nu en verksamhet som omsätter nära två miljarder på årsbasis.

Vår förvärvsdrivna tillväxtresa innebär att vi gått från att vara enskilda entreprenörsdrivna bolag, till att samlas under en organisation – detta utan att göra avkall på en decentraliserad och verksamhetsnära styrning. Affärsmodellen innebär också samordningsfördelar och synergieffekter över tid.

Hållbarhet i fokus

Som strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur samt gruv- och byggindustri har vi successivt expanderat och etablerat oss som en ledande regional aktör runt om i Sverige och Norge. Med utgångspunkt i vår gedigna ingenjörskompetens, betydande erfarenhet och långa kundrelationer ska vi sträva efter att behålla och stärka våra positioner ytterligare samt komplettera nuvarande verksamhet för att bidra till den gröna omställningen. Det ska ske med en ständig strävan efter att utföra varje uppdrag med högsta kvalitet och säkerhet och med hållbarhet i fokus. Detta gynnar såväl vår affär som våra medarbetare och kunder och inte minst samhället i stort.

Aktiva i den fortsatta konsolideringen

Vår förvärvsagenda fortsätter med hög aktivitet liksom vårt arbete med att stärka vår position som en strategisk partner i anläggnings- och byggindustrin. Samtidigt som vi driver vårt förvärvsarbete har vi ständigt fokus på att utveckla, bredda och expandera våra befintliga verksamheter. Vi har sedan tidigare två tecknade avsiktsförklaringar avseende nya förvärv, vilka vi räknar med att genomföra under det kommande kvartalet. Parallellt pågår också diskussioner med andra potentiella förvärvskandidater.

Stark finansiell ställning

Bolagets finansiella ställning och handlingsfrihet har stärkts betydligt den senaste tiden genom en rad aktiviteter. I samband med börsnoteringen av bolagets aktier i oktober genomfördes en nyemission om 500 MSEK. Vidare har vi genomfört en förtidsinlösen av vår obligation om 400 MSEK för att ersättas av ett banklån med väsentligt lägre ränta, samt utökat våra kreditramar genom en kreditfacilitet om ytterligare 650 MSEK. Effekten bedöms uppgå till i storleksordningen 14 MSEK i minskade räntekostnader årligen. Kreditfaciliteten innehåller också en grön hållbarhetskomponent som innebär att vi kan få ränterabatt, förutsatt att vi uppfyller nyckeltal kopplade till hållbarhet. Vi kommer med andra ord att fortsätta ta en aktiv roll i konsolideringen av vår bransch i Norden samt säkerställa att vi har en attraktiv och hållbar verksamhetsprofil.

God organisk tillväxt i den svenska verksamheten

Under tredje kvartalet uppvisade segmentet Berg Sverige en hög organisk tillväxt om över 60 %. Den goda tillväxten förklaras främst av att vi tagit fler och större projekt i Västsverige samt uppdraget åt Boliden i Aitik, Norrbotten. Vi har under kvartalet startat upp ett uppdrag i vindkraftsparken Twin Peaks beläget i mellersta Sverige där 39 vindkraftsverk ska uppföras. EBIT-marginalen för Berg Sverige i tredje kvartalet uppgick till 5,5 %.

Den organiska tillväxten inom segmentet Grund Sverige uppgick till 40 % för det tredje kvartalet, med en EBIT-marginal om drygt 15 %. Vårt senaste förvärv inom segmentet, Grundia, är ett välkommet tillskott som förstärker och breddar vår verksamhet i västra Sverige där vi fortsatt ser stor efterfrågan på marknaden. Grund Sverige erbjuder en attraktiv produktmix, har hög beläggning och levererar god operationell effektivitet.

Fokus på kostnadseffektivitet i Norge

Inom segmentet Berg Norge var den organiska tillväxten negativ under kvartalet, vilket förklaras av starka jämförelsetal då segmentet hade ett enskilt större projekt som bidrog med hög volym under fjolåret, samt en mindre gynnsam projektmix i år. EBIT-marginalen uppgick till drygt 5 %. Vi arbetar med åtgärder för att stärka marknadspositionen och lönsamheten i den norska verksamheten. Genom förvärvet av Gjerden, verksamma i södra delen av Norge, med ett erbjudande som ej är lika säsongsbetonad breddar vi samt reducerar säsongsvariationen inom fjällsäkringsverksamheten.

Stora nationella behov  

Sammantaget har vi under det tredje kvartalet flyttat fram våra marknadspositioner ytterligare och därigenom stärkt vår roll som en strategisk partner till anläggnings- och byggindustrin. Vi verkar på en stor, stabil och växande marknad med en hög andel slutkunder från den offentliga sektorn och ser ett fortsatt stort nationellt behov av att såväl underhålla som förädla och förnya transportnäten. Samtidigt kommer den gröna omställningen kräva en helt ny och kompletterande typ av infrastruktur och stadsutveckling, trender som gynnar Nordisk Bergteknik under lång tid framöver. Vår tillväxtstrategi medför också stordriftsfördelar och effektivitetsvinster, vilket över tid kommer kunna bidra till en stärkt marginalprofil.

Avslutningsvis vill jag passa på att hälsa alla våra nya aktieägare välkomna till bolaget. Vi är finansiellt starkare än någonsin och står redo att fortsätta vår expansiva resa via såväl organisk tillväxt som via förvärv och därmed leverera på våra finansiella mål.

Samtidigt kommer den gröna omställningen att kräva en helt ny och kompletterande typ av infrastruktur och stadsutveckling – trender som gynnar Nordisk Bergteknik som en ledande aktör inom sitt område – under lång tid framöver.

18 november 2021

Andreas Christoffersson

VD och Koncernchef Nordisk Bergteknik

Andreas Christoffersson