VD har ordet

Nordisk Bergteknik redovisar ett starkt andra kvartal. Koncernens tre segment har utvecklats mycket tillfredställande med en stark tillväxt och rekordhög lönsamhet inom delar av koncernen. Vi fortsätter också att vara aktiva i konsolideringen av vår industri och har genomfört tre nya förvärv, vilket fortsätter att förstärka vår position som strategisk partner i anläggnings- och byggbranschen i enlighet med vår strategi. Sammantaget har vi gjort sex förvärv i Sverige och Norge den senaste tolvmånadersperioden. Mätt som om även dessa bolag varit en del av koncernen sedan 1 juli 2020, uppgick omsättningen därmed till 1 848 MSEK med en justerad EBIT-marginal om 5,9%, att jämföra med det senaste kalenderårets 1 008 MSEK med en marginal om 5,4%.

Koncernens nettoomsättning under det andra kvartalet ökade med 126% och uppgick till 490,5 (217,0) MSEK. Den organiska tillväxten för koncernen under kvartalet var 50%, där samtliga segment utvecklades väl. Det justerade rörelseresultatet (justerad EBIT) uppgick till 46,6 (18,0) MSEK, vilket är mer än en fördubbling jämfört motsvarande kvartal föregående år. Den starka finansiella utvecklingen är ett resultat av flera faktorer, bland annat att vi nått en betydande storlek och skalbarhet i verksamheten, att vi kontinuerligt och konsekvent arbetat med projekt- och ekonomistyrning samt att vi idag även består av verksamheter som inte är lika maskin- och investeringstunga utan mer tjänstefokuserade, vilket bidrar till högre lönsamhet. Antalet medarbetare i koncernen ökade från 646 till 751 under kvartalet, främst drivet av förvärven.

Nordisk Bergteknik fortsätter att växa

Vårt förvärvsarbete intensifierades under kvartalet, då vi genomförde och tillträdde tre nya förvärv; grundläggningsföretaget Grundia i Göteborg, maskintjänste- och transportbolaget S Blomquist i Göteborg samt det norska energiborrbolaget Kragerø. De två förstnämnda förvärven förstärker och breddar vår närvaro i Västra Götalandsregionen, där vi förväntas ha fortsatt hög efterfrågan under många år framåt. Arbetet med exempelvis Västlänken efterfrågar våra tjänster inom flera discipliner och spänner totalt över ett hundratal olika projekt under en tidsperiod om 10-15 år framöver.

Under andra kvartalet ingick vi också avsiktsförklaringar om två nya förvärv, dels inom bergarbeten, schaktarbeten och losshållning baserat i Västerbotten, dels inom grundläggningsbranschen i Västra Götaland.

Vi har sedan tidigare etablerat en framgångsrik metodik kring förvärv och ser fram emot att förstärka vår position som en strategisk partner i anläggnings- och byggbranschen ytterligare både i befintliga och nya geografier.

Det är också positivt att notera att den svenska regeringen nyligen fattat beslut om att genomföra samtliga etapper av Norrbotniabanan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan, vilket ger Nordisk Bergteknik möjligheter att genom vår verksamhet bidra ytterligare till omställningen till ett grönare Sverige.

Vi ser nu tydliga tecken på att både samhället i stort och våra kunder i allt större utsträckning påskyndar denna strukturomvandling, vilket också gäller hållbarhetsaspekter i upphandlingar och processer.

Rekordtillväxt i Berg Sverige

Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen i Berg Sverige med 153%, varav hela 75% organiskt, till 232,1 (91,6) MSEK. Samtidigt uppvisade segmentet en god lönsamhet med en EBIT- marginal om 6,8% (3,5%), vilket är en väsentlig förbättring jämfört föregående år. Den organiska tillväxten var främst kopplad till större projekt kring Västlänken i Västra Götaland samt Aitikgruvan i Norrbotten.

Den förbättrade lönsamheten är kopplad till nya projekt och högre volymer, men även till våra senaste förvärv som bidragit med högre lönsamhetsnivåer.

Vårt förvärv av S Blomqvist,som konsoliderades i juni,kompletterar verksamheten väl och gör att vi breddar oss i värdekedjan, särskilt i Västra Götaland där samarbeten med bland andra Bohus Bergsprängning redan är igång.

God tillväxt i Berg Norge

Nettoomsättningen i segmentet Berg Norge ökade under andra kvartalet med 170%, där den organiska tillväxten uppgick till 35%, till 162,0 (60,1) MSEK. EBIT-marginalen minskade från 12,2% till 7,4%, men EBIT-resultatet ökade i absoluta tal med 4,4 MSEK till 12,3 (7,9) MSEK under perioden. Att lönsamheten påverkats negativt jämfört med föregående år beror främst på att vi etablerat ett tredje verksamhetsområde i Berg Norge, fjällsäkring, som har ett säsongsmönster med ett klart starkare andra halvår.

Sammantaget har vi en fortsatt god och ökande efterfrågan på våra tjänster inom segmentet. Vi ser även fram emot att börja arbeta mer över landsgränserna i takt med att de geografiska restriktionerna med karantän lättar.

Grund Sverige stärker lönsamheten ytterligare

Under andra kvartalet hade vi en hög efterfrågan på våra tjänster inom segmentet Grund Sverige. Vi förvärvade Göteborgsbaserade Grundia, vilket bidragit till att vi under andra kvartalet ökade nettoomsättning med 48%, varav 28% organiskt, till 96,4 (65,3) MSEK. Lönsamheten ökade till en EBIT-marginal om 18,1% (12,0%), och förklaras till stor del av fler och lönsammare projekt samt en minskad användning av underentreprenörer jämfört med föregående år.

Inom segmentet är efterfrågan fortsatt hög, till stor del tack vare alla de infrastruktursatsningar som pågår i Västra Götaland, och vi ser flera intressanta utvecklingsmöjligheter framöver.

Med blicken framåt

Verksamhetsmässigt är vår bedömning att pandemins största utmaningar nu, mer eller mindre, ligger bakom oss. Under kommande halvår hoppas vi att läget även normaliseras över landsgränserna och att vi i större omfattning kommer kunna nyttja koncernens synergier mellan länderna. Med en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster och goda marknadsutsikter tillsammans med en diversifierad kundbas, en välinvesterad maskinpark samt engagerade och kunniga medarbetare blickar vi sålunda förväntansfullt framåt.

Augusti 2021

Andreas Christoffersson

VD och Koncernchef Nordisk Bergteknik

Andreas Christoffersson