Valberedning

Bolaget beslutade vid årsstämman 29 juni 2021 att anta en ordning för tillsättande av valberedning och instruktioner avseende dess arbete att gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.
 
Enligt dessa ska valberedningen bestå av fyra ledamöter, bestående av tre ledamöter, utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad respektive år, och styrelsens ordförande. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses även kända aktieägargrupperingar. Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag avseende:
 
 • ordförande vid årsstämma,
 • antal stämmovalda styrelseledamöter,
 • ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen,
 • arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
 • antal revisorer (i förekommande fall),
 • revisorer (i förekommande fall),
 • arvode till revisorer (i förekommande fall),
 • val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
 • ersättning till ledamöterna i valberedningen.

 

Komplett instruktion för valberedningen i Nordisk Bergteknik
 
Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:
 
 • Oscar Rolfsson (utsedd av Pegroco Invest AB och Bergteknik Norr Holding AB)
 • Jerker Lindstén (utsedd av Jovian Invest AB)
 • Christian Berg (utsedd av N P Förvaltnings AB)
 • Mats O. Paulsson (styrelseordförande i Nordisk Bergteknik AB)

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen, kan kontakta valberedningen via vanlig post: Nordisk Bergteknik AB Att: Valberedningen Östra Hamngatan 52 411 08 Göteborg För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkommit senast den 15 mars 2022. Årsstämman 2022 kommer hållas den 8 juni 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida www.nordiskbergteknik.se