Utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten.

 
Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska bestå av minst två stämmovalda styrelseledamöter. Ledamöterna i utskottet ska inneha särskild kompetens, erfarenhet och intresse av ekonomi och redovisningsfrågor. Styrelsen väljer ordförande till revisionsutskottet. Revisionsutskottet består utav två ledamöter: Marie Osberg (ordförande i revisionsutskottet) och Göran Näsholm.

Revisionsutskottet stödjer styrelsen i dess arbete att uppfylla sitt ansvar inom områdena internkontroll och redovisning samt att kvalitetssäkra och övervaka Nordisk Bergtekniks finansiella rapportering. Syftet är att förbättra kvaliteten på revisionen av koncernen och förbättra kontakten mellan styrelsen och bolagets revisor samt att öka kvaliteten och förbättra tillsyn och kontroll av bolagets finansiella riskexponering och riskhantering.

Revisionsutskottet analyserar och belyser väsentliga redovisningsfrågor som påverkar koncernen och övervakar den finansiella rapporteringsprocessen för att kunna säkerställa kvaliteten. Utskottet tar del av bolagets nedskrivningstest och dess antaganden. Utskottet biträder också valberedningen i arbetet att föreslå revisorer och arvodering av dessa, och bedömer den externa revisorns oberoende.

Med avseende på koncernens risker bevakar revisionsutskottet att det inom koncernens finns väl fungerande processer för riskidentifiering och riskhantering samt övervakar effektiviteten i koncernens riskhanteringsprocesser.

 
Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bestå av minst två stämmovalda styrelseledamöter. Ledamöterna i utskottet ska inneha erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor om ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen väljer ordförande till revisionsutskottet. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Mats O. Paulsson (ordförande av ersättningsutskottet) och Ljot Strömseng.

Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om verkställande direktören och övriga i koncernledningens lön och övriga anställningsvillkor, och tar fram riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet utvärderar tillämpningen av dessa riktlinjer. Utskottet har också till uppgift att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till koncernledningen samt att vara behjälplig vid successionsfrågor.