Utskott

Styrelsen har beslutat att inrätta ett revisionsutskott enligt Aktiebolagslagen och ett ersättningsutskott enligt Koden samt antagit arbetsordningar för utskotten.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av två ledamöter: Marie Osberg och Göran Näsholm. Bolagets styrelse utser en av ledamöterna till revisionsutskottets ordförande.

Utskottet ska, utan att det påverkar eller ändrar styrelsens ansvar och uppgifter:

 • (a) övervaka bolagets finansiella rapportering och för styrelsen förbereda dess beslut rörande den finansiella information som bolaget lämnar externt (innefattande bland annat bokslutskommuniké, årsredovisning och delårsrapporter samt eventuella prospekt) samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet; 
   
 • (b) med avseende på den finansiella rapporteringen bland annat övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, internrevision och riskhantering varvid utskottet särskilt ska bevaka bolagets interna kontroll avseende bokföringen, medelsförvaltningen samt bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden i övrigt;
   
 • (c) med avseende på Koncernens risker i övrigt bland annat bevaka att det inom bolaget och koncernen finns väl fungerande processer för riskidentifiering och riskhantering samt övervaka effektiviteten i riskhanteringsprocesser samt föreslå eventuella förändringar i sagda processer;
   
 • (d) vara väl insatt i väsentliga bedömningar och värderingar, såväl generella som specifika, som ligger till grund för bolagets och koncernens årsredovisning och delårsrapporter;
   
 • (e) minst en gång per år, diskutera effektiviteten i bolagets och koncernens redovisning och finansiella kontroll med den/de externa revisorerna och företagsledningen samt överväga eventuella rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen;
   
 • (f) hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska bolagets och koncernens redovisningsprinciper, bevaka att bolaget och koncernen följer tillämpliga redovisningsstandarder och god redovisningssed och att bolaget och koncernen tillämpar principerna på ett korrekt sätt samt hålla sig informerat om slutsatserna av revisorsinspektionens kvalitetskontroll. Utskottet ska vidare bevaka att bolaget och koncernen i övrigt följer tillämpliga lagar och regler för bolagets och koncernens redovisning.

 

Utskottet ska vidare bevaka att bolaget och koncernen i övrigt följer tillämpliga lagar och regler för Bolagets och Koncernens redovisning;

 • (g) granska och övervaka den/de externa revisorernas opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om den/de externa revisorerna tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet ska därför informeras löpande när bolaget handlar upp sådana tjänster; och
   
 • (h) biträda valberedningen vid framtagande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval samt arvodering av den/de externa revisorerna och om tillämpligt, genomföra upphandlingsförfarande avseende revisorer.
   

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av Mats O. Paulsson och Ljot Strömseng. Bolagets styrelse utser en av ledamöterna till ersättningsutskottets ordförande.

Utskottets huvudsakliga uppgifter är att:

 • (a) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och samtliga personer i bolagsledningen (varvid med ”bolagsledningen” avses verkställande direktör och samtliga personer som ingår i ledningsgruppen för bolaget eller liknande organ och chefer som är direkt underställda verkställande direktören);
   
 • (b) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen;
   
 • (c) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget; och
   
 • (d) att vara behjälplig vid successionsfrågor.