Nordisk Bergteknik kallar till möte med obligationsinnehavare genom skriftligt förfarande

Nordisk Bergteknik kallar till möte med obligationsinnehavare genom ett skriftligt förfarande (Written Procedure) avseende utestående obligationslån 2019/2023

Pressmeddelande den 14 maj, 2020

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) initierar ett skriftligt förfarande (Eng. Written Procedure) för beslut om villkorsändring gällande Bolagets utestående företagsobligationer (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”). Total utestående volym uppgår vid tiden för det skriftliga förfarandet till 400 mkr.

Nordisk Bergteknik har idag kallat Nordic Trustee & Agency AB (publ), som är agent under Bolagets obligationslån (”Agenten”), till möte med innehavarna av Obligationerna (”Obligationsinnehavarna”) genom skriftligt förfarande (Eng. Written Procedure) (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att besluta om villkorsändring gällande Bolagets utestående obligationslån. Kallelsen skickas ut till de Obligationsinnehavare som var direktregistrerade i Bolagets skuldbok som förs av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) per den 13 maj 2020 och innehåller Nordisk Bergtekniks begäran om att obligationsinnehavarna lämnar sitt samtycke till vissa ändringar avseende villkoren för Obligationerna.

Den formella och detaljerade kallelsen för det Skriftliga Förfarandet är bifogad till denna pressrelease och hålls även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.nordiskbergteknik.se.

De föreslagna förändringarna av obligationsvillkoren avser att möjliggöra för Bolaget att vidta vissa justeringar vid beräkningen av Nordisk Bergtekniks EBITDA, dels i förhållande till tillåten skuld (Eng. Permitted Debt) bestående av skuld hänförlig till leasing- och avbetalningskontrakt, dels i förhållande till tillåten skuld under Bolagets superseniora lånefacilitet gentemot den superseniora långivaren. Vidare avser de föreslagna ändringarna att Bolaget, vid beräkning av nyss nämnda tillåtna skuldposter, tillåts basera beräkningarna på senast publicerade finansiella rapport istället för senast reviderade årsredovisning.

Genom ovannämnda ändringar anser Bolaget att Nordisk Bergtekniks finansiella åtaganden under obligationsvillkoren kommer att anpassas till koncernens verksamhet och dess finansiella ställning på ett mer rättvisande sätt; särskilt i förhållande till koncernens utveckling den senaste tiden vad gäller orderinflöde och större infrastrukturprojekt. Enligt vad som framgår av kallelsen har såväl Agenten som den superseniora långivaren lämnat dess respektive skriftliga godkännande till de villkorsändringar Bolaget föreslagit, villkorat endast av att en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavarna röstar för Nordisk Bergtekniks förfrågan.

Villkoren för ikraftträdande av Obligationsinnehavarnas medgivande (om sådant ges) att verkställa begäran specificeras i detalj i den formella och detaljerade kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Nordisk Bergteknik erbjuder, i enlighet med villkoren i det Skriftliga Förfarandet, en ersättning, (”Samtyckesavgiften”), till Obligationsinnehavare som är berättigade till sådan ersättning, under förutsättning att de föreslagna villkorsändringarna för Obligationen godkänns. Samtyckesavgiften motsvarar 0,20 % (utan justering) av nominellt belopp av respektive Obligationsinnehavares innehav utav Obligationerna per Euroclears avstämningsdag. För närmare information hänvisas till den formella och detaljerade kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

För att kunna delta i det Skriftliga Förfarandet måste en person uppfylla de formella kriterierna för att vara Obligationsinnehavare den 20 maj 2020. Detta innebär att personen måste vara registrerad på ett VP-konto hos Euroclear som direktregistrerad ägare eller förvaltare avseende en eller flera Obligationer. För beslutsförhet krävs att Obligationsinnehavare som representerar minst 20 procent av det justerade nominella beloppet (Eng. Adjusted Nominal Amount) deltar i det Skriftliga Förfarandet (genom att rösta).

Agenten kommer i enlighet med villkoren för Obligationerna att utfärda en formell kallelse för det Skriftliga Förfarandet, innehållande kompletta beslutsförslag och röstningsinstruktioner, per post till alla personer som var registrerade som innehavare av Obligationer den 13 maj 2020. Enligt vad som angivits ovan måste en person uppfyla de formella kriterierna för att vara Obligationsinnehavare per den 20 maj 2020 (avstämningsdagen) för att kunna delta i det Skriftliga Förfarandet. Det Skriftliga Förfarandet kommer att avslutas klockan 15:00 (CET) den 3 juni 2020 men kan avslutas tidigare om en tillräcklig majoritet av medgivanden av det justerade nominella belopp för vilka Obligationsinnehavarna röstar har erhållits av Agenten före detta datum. Information om beslutet i det Skriftliga Förfarandet kommer att; i) skickas till de personer som är registrerade som Obligationsinnehavare och ii) publiceras på hemsidan för a) Bolaget och b) Agenten.

För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Swedbank har varit finansiell rådgivare och arrangör i samband med det Skriftliga Förfarandet. Setterwalls Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928.

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121.

Länk till dokument (PDF-fil):

Nordisk Bergteknik AB (publ) – Notice of written procedure (Execution copy)

 

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom en erbjudandehandling. Det eventuella erbjudandet kommer inte att rikta sig till sådana personer i något land vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda erbjudandehandling.
 

);