Nordisk Bergteknik fortsätter expansionen genom att förvärva Bohus Bergsprängning

Pressmeddelande 2019-12-04

Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergsprängningsföretaget Bohus Bergsprängning i Hedekas, norr om Uddevalla. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik närvaron på marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Bohus Bergsprängning är en av Sveriges ledande aktörer som erbjuder helhetslösningar inom berghantering. Bohus har specialistkunskap inom ovanjordssprängning och utför alla typer av bergsprängningsuppdrag. Kunderna finns inom branscherna mark- och anläggning samt infrastruktur.

Företaget har en väletablerad organisation med 50 egna medarbetare och maskiner. Bohus Bergsprängning grundades 1990, har huvudkontoret i Hedekas och verksamheten omsätter totalt cirka 120 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Bohus Bergsprängning. Det är ett välskött bolag med lång historik, stabil finansiell utveckling och en mycket kompetent ledning med kvalificerade yrkesarbetare, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

– Vi har de senaste åren sett att våra verksamheter kompletterar varandra mycket väl. Med förvärvet fortsätter vi strategin att vara en heltäckande leverantör som kan erbjuda professionella tjänster inom hela området för berghantering och grundläggning. Vi kan dessutom göra det på en bredare geografisk bas än tidigare och stärker väsentligt vår närvaro i Västsverige, säger Andreas Christoffersson.

– Affären gör att vi blir starkare tillsammans. Vi har en liknande kundbas och våra uppdrag går ofta in i varandra. Det är vanligt att både grundläggning och berghantering efterfrågas i samma projekt beroende av uppdragens karaktär. Nu får vi möjlighet att tillsammans bredda vår expertis och tillgängliggöra vår kompetens till fler kunder och nya marknadsområden, säger Roger Johansson, VD för Bohus Bergsprängning.

Bohus Bergsprängning kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik som ett helägt dotterbolag från och med den 1 januari 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928.

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl. 10.00 CET.

);