Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-september 2019

Pressrelease 29 november 2019

Nordisk Bergteknik rapporterar fortsatt tillväxt och lönsamhet

Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes):

Juli – september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 158,8 (135,2).
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 18,8 (14,5).
  • Rörelseresultat uppgick till 5,9 (9,9).

Januari – september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 533,4 (356,9).
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 71,8 (43,2).
  • Rörelseresultat uppgick till 25,1 (19,4).

Ökningarna jämfört med föregående år, för både kvartalet och för första halvåret, inom omsättning och resultatmått hänförs till genomförda förvärv och organisk tillväxt.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS.

Väsentliga händelser under kvartalet

Norrbottens Bergteknik har träffat avtal med Boliden om borrningsuppdrag i Aitikgruvan. Uppdraget löper i första fas över fem år med möjlighet till förlängning. Uppdraget omfattar en för Norrbottens Bergteknik relativt stor volym och innebär nyinvesteringar i modern teknologi.

I september förvärvades alla aktier i Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB med en genomsnittlig omsättning om ca tio miljoner kronor årligen.

Delårsrapporten finns att hämta här. (PDF)

För ytterligare information, kontakta: 

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928. 

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik 

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge. 

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2019.

);