Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-mars 2020 

Finansiellt resultat

Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes):Januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 212,6 (174,4).
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 25,3 (21,3).
  • Rörelseresultat uppgick till 5,3 (6,8).

Ökningarna för kvartalet jämfört med föregående år inom omsättning och resultatmått hänförs till genomförda förvärv och organisk tillväxt.

Koncernens balansräkning samt kassaflöde

Koncernens tillgångar och skulder har under kvartalet minskat något  till följd av lösen av leasinglån kopplat till verksamheten.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 11,5 (13,2 för första kvartalet 2019). I förändring av rörelsefodringar ingår en kapitalplacering av likvida medel om 80 MSEK.  Obligationsvillkoren innehåller en kovenant för kvoten nettoskuld / EBITDA som maximalt får uppgå till 4,75. Nettoskulden uppgår till 477 247 TSEK och EBITDA rullande tolv månader pro forma till 136 764 TSEK, båda beräknade enligt obligationsvillkorens definitioner, vilket ger kvoten 3,49 per 31 mars 2020.

Väsentliga händelser under perioden och efter rapportperiodens utgång

Under första kvartalets senare del började effekterna av coronaviruset synas i den svenska ekonomin och till viss del bland koncernens bolag. Årets andra kvartal har i större utsträckning präglats av samhällets åtgärder för att hantera pandemin av viruset. Inom koncernen har en tendens av viss inbromsning bland våra kunder märkts med en del projektfördröjningar till följd.

Nordisk Bergteknik har noterat sina säkerställda företagsobligationer om 400 mkr på Nasdaq Stockholm Bond Market med första handelsdag fredagen den 29 maj 2020. 

I samband med upptagandet till handel av Nordisk Bergtekniks företagsobligationer på Nasdaq Stockholm har Obligationerna avnoterats från Nasdaq First North Bond Market. Avnoteringen och omlistningen till Nasdaq Stockholm har skett i enlighet med villkoren för obligationerna och i dialog med Nasdaq. 

Framtidsutsikter

Coronapandemin har påverkat det ekonomiska klimatet och frambringat en lågkonjunktur. Koncernens bolag ser en viss tröghet i marknaden till följd av coronavirusets framfart, men samtidigt upplever vi en fortsatt stark efterfrågan på koncernbolagens tjänster i både Sverige och Norge. Infrastrukturinvesteringar förväntas fortgå i både Sverige och Norge kommande år. Efterfrågan på våra tjänster är kopplad till både antal och volym av större projekt inom framförallt energi och infrastruktur. 

Personal och organisation

Vid första kvartalets utgång hade koncernen 289 anställda fördelat enligt nedan:

  • 106 Berg Norge
  • 127 Berg Sverige
  • 54 Grund
  • 2 Moderbolag

Dokument

Ladda ned hela rapporten här: Delårsrapport jan-mars 2020 (PDF)

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928.

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121.

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom en erbjudandehandling. Det eventuella erbjudandet kommer inte att rikta sig till sådana personer i något land vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda erbjudandehandling.

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020
kl. 15:15 CET.

);