Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-juni 2019

Pressrelease 30 augusti 2019

Andra kvartalet 2019, april – juni

(jämfört med april – juni 2018) i MSEK

  • Nettoomsättningen uppgick till 200,2 (129,1)
  • Resultat efter avskrivningar uppgick till 12,4 (4,6)  
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 7,0 (0,8) 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35,3 (9,7)

Första halvåret 2019, januari – juni

(jämfört med januari – juni 2018) i MSEK

  • Nettoomsättningen uppgick till 374,6 (221,7)
  • Resultat efter avskrivningar uppgick till 19,2 (9,6) 
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 7,4 (1,8) 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 29,5 (10,5)

Ökningarna jämfört med föregående år, för både kvartalet och för första halvåret, inom omsättning och resultatmått hänförs till genomförda förvärv och organisk tillväxt.

Delårsrapporten finns att hämta här. (PDF)

För ytterligare information, kontakta: 

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928. 

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik 

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, losshållning av berg, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge. 

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 17:00 CET.

);