Nordisk Bergteknik ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Nordisk Bergteknik offentliggör prospekt och ansöker om avnotering av sitt obligationslån från Nasdaq First North samt ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) emitterade den 18 juni 2019 samt den 10 december 2019 säkerställda företagsobligationer om 300 mkr respektive 100 mkr med en löptid om 4 år. Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om totalt 400 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”) är för närvarande noterade vid Företagsobligationslistan Nasdaq First North. Bolaget kommer att ansöka om att godkännas som emittent samt att notera Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. I samband med att Obligationerna noteras på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm kommer Nordisk Bergteknik även att ansöka om avnotering av obligationslånet från Nasdaq First North. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm snarast möjligt.

Med anledning av detta har Nordisk Bergteknik upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Nordisk Bergtekniks (www.nordiskbergteknik.se) hemsida.

Setterwalls Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, Tel: 070-621 1928
Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, Tel: 076-392 7121

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Länk till Prospekt (PDF-fil) 

Prospekt Nordisk Bergteknik AB (publ) – #40504424 v1

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom en erbjudandehandling. Det eventuella erbjudandet kommer inte att rikta sig till sådana personer i något land vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda er-bjudandehandling.

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 12:00 CET.

);