Nordisk Bergteknik AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Pressmeddelande den 25 maj, 2021

Finansiellt resultat

Januari – mars 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 334,3 (211,4) MSEK
 • Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 37,1 (27,9) MSEK
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 3,4 (-2,7) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 10,5 (5,3) MSEK
 • Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) uppgick till 7,0 (7,9) MSEK

”Vi fortsätter att expandera och flytta fram våra marknadspositioner både på den svenska och norska marknaden. Omsättningen ökade med 58 procent under första kvartalet, varav den organiska tillväxten svarade för 24 procentenheter. Nya tilläggsförvärv har genomförts under året och vi har allt fler goda exempel på samarbete och synergier mellan våra bolag inom koncernen. Sammanfattningsvis har koncernen inlett året väl och vi ser fram emot vår fortsatta tillväxtresa, och att ytterligare stärka vår position som en ledande strategisk partner i våra nischer inom anläggnings- och byggindustrin”, kommenterar Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/sv/rapporter-och-presentationer

Rapporten kan öppnas här: Delårsrapport januari-mars 2021 (PDF)

  Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-25 17:30 CET.

  För ytterligare information, kontakta:
  Andreas Christoffersson, VD, 
  e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, Tel: 070-621 1928

  Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, Tel: 076-392 7121

  Om Nordisk Bergteknik

  Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

  );