Styrelsens arbete

Styrelsen har det övergripande ansvaret för företagets organisation och ledning genom att kontinuerligt följa upp verksamheten och den interna kontrollen.

Efter bolagsstämman är styrelsen bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även bolagets högsta verkställande organ och bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt Aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens ekonomiska situation och tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter.

Bolagets styrelse ska i enlighet med bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs årligen på årsstämman inför tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns ingen begränsning avseende tid en styrelseledamot kan sitta i styrelsen. Bolagets styrelse består för närvarande av fem ledamöter, inklusive ordföranden.

Det tillfaller styrelsen att ansvara för att bolagets övergripande mål och strategier, säkerställa att efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet efterlevs med tillfredsställande kontroll och att interna riktlinjer efterlevs samt övervaka större investeringar. Det är även styrelsens ansvar att tillse att informationsgivningen till marknaden och investerare ska präglas av öppenhet, vara korrekt, relevant och tillförlitlig samt att bolagets verkställande direktör tillsätts, utvärderas och vid behov entledigas.

Styrelsen har, i enlighet med Aktiebolagslagen, fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och fastställas på nytt årligen. Arbetsordningen har även en fastställd årsplan som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov enligt vilken styrelsen sammanträder.

Utskott

Styrelsen har rätt att införa utskott inom ett visst område med uppgiften att utskottet ska bereda och i vissa fall besluta kring specifika frågor. Styrelsens ansvar för de beslut som hanteras inom utskottet kvarstår alltjämt. Om det finns utskott för specifika frågor inrättade i styrelsen ska det av styrelsens arbetsordning framgår vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderättstyrelsen har delegerat till utskotten, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.

Styrelsen har beslutat att inrätta ett revisionsutskott enligt Aktiebolagslagen och ett ersättningsutskott enligt Koden samt antagit arbetsordningar för utskotten.

Våra utskott

Vi har två utskott. Ett revisionsutskott och ersättningsutskott.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter som utses vid bolagsstämman.

 

Intern kontroll och riskhantering

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen (som innehåller krav på att information om de viktigaste inslagen i Bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå i bolagsstyrningsrapporten) samt Koden. Styrelsen ska bland annat tillse att Bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och de risker som Bolaget och dess verksamhet är förknippad med.

Det övergripande syftet med den interna kontrollen är att i rimlig grad säkerställa att Bolagets operativa strategier och mål följs upp samt att ägarnas investeringar skyddas. Den interna kontrollen ska vidare säkerställa att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att övriga krav för noterade bolag efterlevs.