Styrelsens arbete

Efter bolagsstämman är styrelsen Nordisk Bergtekniks högsta beslutande organ. Styrelsen är även bolagets högsta verkställande organ.

Styrelsens uppdrag är att förvalta Nordisk Bergtekniks affärsverksamhet i bolagets och aktieägarnas intresse samt värna och främja en god företagskultur. Styrelsen ansvarar även för koncernens organisation och förvaltning. Styrelsen bedömer fortlöpande Nordisk Bergtekniks ekonomiska situation och ser till att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen avgör frågor kring koncernens strategiska inriktning och organisation, samt fattar beslut om väsentliga förvärv, investeringar och avyttringar.

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsearbetet är väl organiserat och bedrivs effektivt, och att styrelsen fullgör sina åtaganden. Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete, ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor, och ser till att styrelsens arbete årligen utvärderas.

Styrelsen utvärderar löpande VD:s och koncernledningens arbete. Inför varje årsstämma upprättar styrelsen, efter förslag från ersättningsutskottet, förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare. Till grund för styrelsens arbete ligger arbetsordningen för styrelsen, VD-instruktionen och de principer för arbetsfördelning mellan VD, styrelseordförande, styrelse och olika utskott som styrelsen fastslagit. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen revideras och uppdateras årligen.

 
Utskott

Styrelsen har rätt att införa utskott inom ett visst område med uppgiften att utskottet ska bereda och i vissa fall besluta kring specifika frågor. Styrelsens ansvar för de beslut som hanteras inom utskottet kvarstår alltjämt. Om det finns utskott för specifika frågor inrättade i styrelsen ska det av styrelsens arbetsordning framgår vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskotten, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.

Styrelsen har beslutat att inrätta ett revisionsutskott enligt Aktiebolagslagen och ett ersättningsutskott enligt Koden samt antagit arbetsordningar för utskotten.

Våra utskott

Vi har två utskott. Ett revisionsutskott och ersättningsutskott.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter som utses vid bolagsstämman.