Styrelsen

Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter. Nordisk Bergtekniks styrelse består för närvarande av fem styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden, valda för tiden intill slutet av den årsstämma som ska hållas 2022.

Nordisk Bergtekniks styrelse har sitt säte i Göteborg. Nordisk Bergtekniks styrelse nås via Bolagets adress Östra Hamngatan 52, 411 08 Göteborg.

I tabellen nedan presenteras styrelseledamöterna, deras befattningar, det år de utsågs och deras oberoende, dels i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare, dels i förhållande till Bolagets större aktieägare. Större aktieägare definieras i Svensk kod för bolagsstyrning som aktieägare vilka direkt eller indirekt kontrollerar tio % eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.

Namn Befattning Styrelseledamot sedan Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende i förhållande till större aktieägare
Mats O. Paulsson Styrelseordförande 2017 Ja Ja
Marie Osberg Ledamot 2021 Ja Ja
Göran Näsholm Ledamot 2021 Ja Nej
Victor Örn Ledamot 2016 Ja Nej
Ljot Strömseng Ledamot 2020 Ja Ja
Styrelsens arbete

Så här arbetar vår styrelse

Ersättning

Så ser ersättningen till styrelsen ut.

Utskott

Så arbetar styrelsens två utskott.

Styrelsens sammansättning

Nedan finns information om styrelseledamöternas ålder, befattning, annan relevant erfarenhet, pågående andra uppdrag och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i Nordisk Bergteknik.

Mats O Paulsson

Mats O. Paulsson

Styrelsens ordförande

Invald: Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Caverion OY, Caverion Sverige AB, Nordic Waterproofing Group AB, Svevia AB (publ) och Nääs Konsult och Förvaltning AB. Styrelseledamot i BE Group AB (publ) och Aktiebolaget Bösarps Grus & Torrbruk.

Övrig erfarenhet: Tidigare VD för Bravida och Peab Industri. 

Aktieinnehav: 281 330 aktier genom Nääs Konsult och Förvaltning AB.

Marie Osberg

Marie Osberg

Styrelseledamot

Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1960

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet, MBA Webster University, Geneva.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Rädda Barnen distrikt Göteborg, styrelseledamot i Collector AB, Collector Bank AB och NMP Invest AB, styrelsesuppleant i Osberg Financial Advisory AB.

Övrig erfarenhet: Ledande positioner i DNB Bank ASA.

Aktieinnehav: 11 000 aktier. 9 000 aktier via närstående.

Göran Näsholm

Göran Näsholm

Styrelseledamot

Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1955

Utbildning: Civilekonom, Örebro Universitet, Maskiningenjör, Örebro Tekniska.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Alligo AB, Lefva Fastigheter AB, LW Sverige AB, Malef Holding Aktiebolag, styrelseledamot i Funpro Förvaltnings AB, Momentum Group AB, Pegroco Invest AB och Profun Förvaltnings AB.

Övrig erfarenhet: Tidigare VD och koncernchef vid Ahlsell AB, ledande befattningar inom Ahlsell-koncernen, VD för Jirva AB, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt ledande befattningar inom Alfta Laval-koncernen.

Aktieinnehav: 2 227 315 aktier genom Profun Förvaltnings AB. 12 480 aktier via närstående.

Victor Örn

Victor Örn

Styrelseledamot

Invald: Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1981

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AB Flexen Intressenter, Pegroco Venture AB, Visa Invest AB, styrelseledamot i Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, Bergteknik Norr Holding AB, Ideella föreningen Hammars Bryggförening med firma Hammars Bryggförening, styrelsesuppleant i Clean Invest Scandinavia AB, Dormire Scandinavia AB och Norrbottens Bergteknik Aktiebolag.

Övrig erfarenhet: CEO, Pegroco Invest AB sedan 2019.

Aktieinnehav: 63 400 aktier genom Visa Invest AB

Ljot Strömseng

Styrelseledamot

Invald: Styrelseledamot sedan 2020. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör, Norges Tekniska Högskola (nu under namnet Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet).

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Svenskt Klimatneutralt Boende, Arkitekthuset Monarken AB, Bothnia VVS Ingenjörer AB, Norconsult Fältgeoteknik AB, styrelseledamot i L.Jot Invest AB, Norconsult Astando Aktiebolag, Technogarden AB och styrelseledamot i branschorganisationen Innovationsföretagen.

Övrig erfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Norconsult AB.

Aktieinnehav: 30 000 aktier genom L.Jot Invest AB.