Styrelsen

Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter. Nordisk Bergtekniks styrelse består för närvarande av fem styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden, valda för tiden intill slutet av den årsstämma som ska hållas 2022.

Nordisk Bergtekniks styrelse har sitt säte i Göteborg. Nordisk Bergtekniks styrelse nås via Bolagets adress Östra Hamngatan 52, 411 08 Göteborg.

I tabellen nedan presenteras styrelseledamöterna, deras befattningar, det år de utsågs och deras oberoende, dels i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare, dels i förhållande till Bolagets större aktieägare. Större aktieägare definieras i Svensk kod för bolagsstyrning som aktieägare vilka direkt eller indirekt kontrollerar tio % eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.

Namn Befattning Styrelseledamot sedan Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende i förhållande till större aktieägare
Mats O. Paulsson Styrelseordförande 2017 Ja Ja
Marie Osberg Ledamot 2021 Ja Ja
Göran Näsholm Ledamot 2021 Ja Nej
Victor Örn Ledamot 2016 Ja Nej
Ljot Strömseng Ledamot 2020 Ja Ja
Styrelsens arbete

Så här arbetar vår styrelse

Ersättning

Så ser ersättningen till styrelsen ut.

Utskott

Så arbetar styrelsens två utskott.

Styrelsens sammansättning

Nedan finns information om styrelseledamöternas ålder, befattning, annan relevant erfarenhet, pågående andra uppdrag och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i Nordisk Bergteknik.

Mats O Paulsson

Mats O. Paulsson

Styrelsens ordförande

Invald: Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Caverion OY, Nordic Waterproofing Group AB, Svevia AB (publ) och Nääs Konsult och Förvaltning AB. Styrelseledamot i BE Group AB (publ), Acrinova AB (publ) och Aktiebolaget Bösarps Grus & Torrbruk.

Övrig erfarenhet: Tidigare VD för Bravida och Peab Industri. 

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 281 330 aktier (genom bolag).

Marie Osberg

Marie Osberg

Styrelseledamot

Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1960

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet, MBA Webster University, Geneva.

Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Rädda Barnen distrikt Göteborg. Styrelseledamot i Collector AB, Collector Bank AB och Almi AB.

Övrig erfarenhet: Ledande positioner i DNB Bank ASA.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 11 000 aktier och 9 000 aktier genom närstående.

Göran Näsholm

Göran Näsholm

Styrelseledamot

Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1955

Utbildning: Civilekonom, Örebro Universitet, Maskiningenjör, Örebro Tekniska.

Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Alligo AB, LW Sverige AB och Malef Holding AB. Styrelseledamot i Pegroco Invest AB, Profun Förvaltnings AB och Funpro Förvaltnings AB.

Övrig erfarenhet: Tidigare VD och koncernchef vid Ahlsell AB, ledande befattningar inom Ahlsell-koncernen, VD för Jirva AB, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt ledande befattningar inom Alfta Laval-koncernen.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 2 360 000 aktier (genom bolag) och 12 480 aktier genom närstående.

Victor Örn

Victor Örn

Styrelseledamot

Invald: Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1981

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Pegroco Venture AB och Bergteknik Norr Holding AB. Styrelseledamot i Visa Invest Nordic AB.

Övrig erfarenhet: VD för Pegroco Invest AB sedan 2019.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 13 410 aktier (genom bolag).

Ljot Strömseng

Styrelseledamot

Invald: Styrelseledamot sedan 2020. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör, Norges Tekniska Högskola (nu under namnet Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet).

Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Johnels Och Moberg Arkitekter AB och Bothnia VVS Ingenjörer AB. Styrelseledamot i Bitcon AB, Miljökemigruppen i Sverige AB och L.Jot Invest AB.

Övrig erfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Norconsult AB.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 31 000 aktier (genom bolag).