Pressreleaser

Nordisk Bergteknik kallar till möte med obligationsinnehavare genom ett skriftligt förfarande (Written Procedure) avseende utestående obligationslån 2019/2023

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 14 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) initierar ett skriftligt förfarande (Eng. Written Procedure) för beslut om villkorsändring gällande Bolagets utestående företagsobligationer (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”). Total utestående volym uppgår vid tiden för det skriftliga förfarandet till 400 mkr. Nordisk Bergteknik har idag kallat…

Läs mer

Nordisk Bergteknik offentliggör prospekt och ansöker om avnotering av sitt obligationslån från Nasdaq First North samt ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 8 maj, 2020   Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) emitterade den 18 juni 2019 samt den 10 december 2019 säkerställda företagsobligationer om 300 mkr respektive 100 mkr med en löptid om 4 år. Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om totalt 400 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”) är för…

Läs mer

Nordisk Bergteknik publicerar årsredovisning för 2019

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergtekniks årsredovisning har idag publicerats på bolagets webbsida, www.nordiskbergteknik.se.  Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från slutet av maj och kommer kunna beställas från Nordisk Bergtekniks hemsida. 

Läs mer

Nordisk Bergteknik senarelägger publicering av årsredovisning

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 16 april 2020   Nordisk Bergteknik AB (publ) har idag beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisning 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 24 april 2020 istället för den 17 april 2020 som tidigare meddelats.  

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB, Bokslutskommuniké januari-december 2019

Regulatorisk pressrelease

Väsentliga händelser under kvartalet I december emitterade bolaget ytterligare 100 MSEK inom ramen för den befintliga obligationen.  I december förvärvades alla aktier i Bohus Bergsprängning AB med en omsättning senaste räkenskapsåret om ca 129,0 miljoner kronor.   Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser att rapportera efter kvartalperiodens utgång.   Finansiellt resultat Koncernens omsättning…

Läs mer

Nordisk Bergteknik emitterar framgångsrikt säkerställda företagsobligationer om 100 mkr

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 10 december, 2019 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har emitterat säkerställda företagsobligationer om 100 mkr inom bolagets befintliga obligationsram om 600 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 400 mkr. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq First North och Nordisk Bergteknik kommer…

Läs mer

Nordisk Bergteknik överväger emission av ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 4 december, 2019

Läs mer

Nordisk Bergteknik fortsätter expansionen genom att förvärva Bohus Bergsprängning

Ej regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2019-12-04 Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergsprängningsföretaget Bohus Bergsprängning i Hedekas, norr om Uddevalla. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik närvaron på marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Läs mer

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-september 2019

Ej regulatorisk pressrelease

Pressrelease 29 november 2019 Nordisk Bergteknik rapporterar fortsatt tillväxt och lönsamhet   Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes): Juli – september 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 158,8 (135,2). · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 18,8 (14,5). · Rörelseresultat uppgick till 5,9 (9,9). Januari – september 2019…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Bergförstärkningsgruppen

Ej regulatorisk pressrelease

Berghanteringsföretaget Norrbottens Bergteknik, ingår i koncernen Nordisk Bergteknik, med huvudkontor i Umeå har per den 30 augusti förvärvat Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB med säte i Ljusdal.

Läs mer