Pressreleaser

Valberedning inför årsstämma 2022 i Nordisk Bergteknik AB (publ) är utsedd

Regulatorisk pressrelease

Enligt antagen instruktion och arbetsordning ska valberedningen bestå av fyra ledamöter, dels tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i september respektive år, dels styrelsens ordförande. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses även kända aktieägargrupperingar. Valberedningen inför årsstämman 2022 består av: · Oscar Rolfsson (utsedd av…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Torbjörn Sundh Entreprenad – breddar erbjudandet och stärker marknadspositionen i Norrland

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Torbjörn Sundh Entreprenad, en erfaren maskinentreprenad med säte i Umeå. Med förvärvet breddar Nordisk Bergteknik omfattningen på sitt erbjudande och fortsätter att stärka sin position och närvaro i Norrland.

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ändrats till följd av att 44 000 000 A-aktier har lösts in under november månad vilket innebär att samtliga A-aktier i Nordisk Bergteknik har lösts in. Inlösen har skett i enlighet med villkoren i bolagsordningen och beslutet fattades av styrelsen den 16 november 2021. Efter…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar BGS Svensson – stärker erbjudandet och marknadspositionen i Västra Götaland ytterligare

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har idag tecknat avtal avseende förvärv av, samt tillträtt, samtliga aktier i BGS Svensson AB, en etablerad aktör inom grundläggning med säte i Kungshamn. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sitt erbjudande och sin närvaro i Västra Götaland, med ambitionen att vara strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och…

Läs mer

Delårsrapport Q3: Fortsatt stark organisk tillväxt och ökad finansiell handlingsfrihet

Regulatorisk pressrelease

Juli – september 2021 · Nettoomsättningen ökade med 119 % och uppgick till 506 (231) MSEK. · Organisk tillväxt uppgick till 23 (37) %. · Justerad EBIT ökade med 55 % till 35 (23) MSEK, tillika en marginal om 7,0 (9,8) %. · Periodens resultat uppgick till 14 (10) MSEK. · Periodens resultat per aktie…

Läs mer

Nordisk Bergteknik meddelar om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga A-aktier i bolaget

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har beslutat om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga 44 000 000 A-aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i bolagsordningen. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats i det prospekt som upprättades med anledning av att Nordisk Bergtekniks B-aktie upptogs till handel på Nasdaq Stockholm, avsåg styrelsen…

Läs mer

Nordisk Bergteknik anlitas till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har anlitats till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland där 39 verk ska driftsättas i början av 2024. Projektet går i linje med Nordisk Bergtekniks ambition att ta en aktiv roll i den gröna samhällsomvandling som sker, inte minst i takt med att behovet av förnybar elproduktion ständigt ökar.

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ändrats till följd av att 22 265 384 nya B-aktier har emitterats under oktober månad med anledning av upptagandet av Nordisk Bergtekniks B-aktie till handel på Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till…

Läs mer

Nordisk Bergteknik stärker sin finansiering – företagsobligation ersätts med bankfinansiering innehållande hållbarhetskomponent

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer om totalt 400 MSEK till ett belopp motsvarande 103,3 % av det nominella beloppet. Vidare har, som kommunicerats den 27 september, Nordisk Bergteknik ingått finansieringsavtal med Nordea och Swedbank avseende bankfinansiering och har ersatt företagsobligationen med ett banklån om 400 MSEK. Utöver banklånet så har bolaget…

Läs mer

Nordisk Bergteknik meddelar om att villkoren för förtidsinlösen av utestående företagsobligationer är uppfyllda

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer om 400 MSEK, 2019/2023 med ISIN SE0012729234 (”Företagsobligationen”), i enlighet med villkoren för Företagsobligationen. I enlighet med pressmeddelandet daterat den 27 september 2021 har samtliga villkor för förtidsinlösen av Företagsobligationen uppfyllts, bland annat har Nordisk Bergteknik noterat Bolagets B-aktier på Nasdaq…

Läs mer