Delårsrapport Q3: Fortsatt stark organisk tillväxt och ökad finansiell handlingsfrihet

Juli – september 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 119 % och uppgick till 506 (231) MSEK.
  • Organisk tillväxt uppgick till 23 (37) %.
  • Justerad EBIT ökade med 55 % till 35 (23) MSEK, tillika en marginal om 7,0 (9,8) %.
  • Periodens resultat uppgick till 14 (10) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,42 (0,51) SEK.
  • Efter periodens slut har bolagets B-aktier noterats på Nasdaq Stockholm. I samband med börsnoteringen gjordes en nyemission uppgående till 500 MSEK och en förtidsinlösen av bolagets obligation som ersattes med en ny bankfinansiering samt utökade kreditramar om 650 MSEK.

”Vi har under det tredje kvartalet fortsatt stärka vår position som en ledande strategisk partner till anläggnings- och byggindustrin. Omsättningstillväxten uppgick till 119 % varav 23 % organiskt, med en justerad EBIT-marginal om 7,0 %. Den organiska tillväxten i kombination med genomförda förvärv har inneburit en kraftig expansion de senaste tolv månaderna, och vi är nu en verksamhet som omsätter nära två miljarder på årsbasis. Med en stärkt finansiell handlingsfrihet till följd av börsnoteringen kommer vi att fortsätta ta en aktiv roll i konsolideringen av vår bransch i Norden och ligga i teknisk framkant samtidigt som våra löpande finansieringskostnader sänks betydligt”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 klockan 07:45 CET.

Nordisk Bergteknik Q3 2021-SE (PDF)