Nordisk Bergteknik överväger emission av ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK

Pressmeddelande den 4 december, 2019

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) överväger att emittera ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK inom bolagets befintliga obligationsram. Obligationsramen uppgår till totalt 600 mkr (ISIN: SE0012729234), varvid säkerställda obligationer om 300 mkr miljoner emitterades i juni 2019. Obligationerna har slutligt förfall i juni 2023, löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och är noterade på Nasdaq First North.

Mot bakgrund av den förestående obligationsemissionen så planerar Nordisk Bergteknik att träffa obligationsinvesterare under vecka 50 2019.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till generella verksamhetsändamål inklusive fortsatta tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi. Ett genomförande av obligationsemissionen är förbehållet rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Nordisk Bergtekniks styrelse.

Swedbank har utsetts till finansiell rådgivare och arrangör för den förestående obligationsemissionen. Setterwalls har utsetts till juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik och Mannheimer Swartling har utsetts till juridisk rådgivare till Swedbank.

Nordisk Bergteknik överväger emission av ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK (PDF)