Nordisk Bergteknik AB publicerar Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande den 26 februari, 2021 Finansiellt resultat Oktober – december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 347,8 (182,2) MSEK · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 31,2 (24,6) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,6 (12,2) MSEK Januari – december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 1 007,5 (710,4) MSEK · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 135,3 (96,3) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 45,3 (37,3) MSEK ”Sammanfattningsvis har koncernen stått i beredskap och lyckats parera effekterna av pandemin förhållandevis väl, något som stärkt och effektiviserat vår organisation. Nordisk Bergteknik har under året samtidigt gjort en fantastisk tillväxtresa, både i termer av spännande uppdrag, nya kunder, finansiellt resultat och nya medarbetare. Vi ser följaktligen fram emot ett händelserikt 2021 med expansion och framgång som ledord”, kommenterar Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik. Framtidsutsikter Det ekonomiska klimatet har under året påverkats av Covid-19 och även koncernens bolag har i varierande omfattning påverkats. Nordisk Bergteknik upplever att den avmattning som varit i marknaden har minskat och vi ser nu en fortsatt stark efterfrågan på koncernbolagens tjänster i både Sverige och Norge. Infrastrukturinvesteringar förväntas fortgå i både Sverige och Norge kommande år. Efterfrågan på våra tjänster är kopplad till både antal och volym av större projekt inom framförallt energi och infrastruktur.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, Tel: 070-621 1928
Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, Tel: 076-392 7121

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.


Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-26 08:00 CET.

Release (PDF)