Lönsam tillväxt och framflyttade marknadspositioner

April – juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 490,5 (217,0) MSEK
  • Justerad EBIT ökade till 46,6 (18,0) MSEK, och justerad EBIT-marginal uppgick till 9,5 (8,3) %
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 36,2 (12,2) MSEK, och EBIT-marginal uppgick till 7,4 (5,6) %
  • Periodens resultat uppgick till 19,6 (5,2) MSEK

”Koncernens tre segment har utvecklats mycket tillfredställande under det andra kvartalet med en stark tillväxt och rekordhög lönsamhet inom delar av koncernen. Vi fortsätter också att vara aktiva i konsolideringen av vår industri och har genomfört tre nya förvärv, vilket fortsätter att förstärka vår position som strategisk partner i anläggnings- och byggbranschen i enlighet med vår strategi. Sammantaget har vi gjort sex förvärv i Sverige och Norge den senaste tolvmånadersperioden. Mätt som om även dessa sex bolag varit en del av koncernen sedan 1 juli 2020, uppgick omsättningen till 1 848 MSEK med en justerad EBIT-marginal om 5,9%, att jämföra med det senaste kalenderårets 1 008 MSEK med en marginal om 5,4%. Vi ser fram emot vår fortsatta tillväxtresa, och att ytterligare stärka vår position som en ledande strategisk partner i våra nischer inom anläggnings- och byggindustrin”, kommenterar Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/sv/rapporter-och-presentationer


Informationen är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-20 10:00 CET.

Nordisk Bergteknik Q2-2021-SE (PDF)