Nordisk Bergteknik planerar en strategisk översyn av kapitalstrukturen och anlitar Carnegie med anledning därav

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) planerar att genomföra en strategisk översyn av Bolagets kapitalstruktur. Inom ramen för detta kan Bolaget komma att ta in kapital genom en riktad nyemission av aktier. Därtill avser styrelsen i Nordisk Bergteknik att undersöka möjligheter till en notering av aktierna i Nordisk Bergteknik inom 12 månader.

Nordisk Bergteknik har nyligen förvärvat Visinor AS och ingått avtal med avsikt om förvärv av Protek Prospekteringsteknik i Norrland AB. Vidare har styrelsen påbörjat en strategisk översyn av Bolagets kapitalstruktur för att utarbeta en lämplig framtida kapitalstruktur. Som en del av denna översyn kan Bolaget komma att genomföra en riktad nyemission av aktier. Likvid från en eventuell nyemission avses framförallt att användas för att stärka Nordisk Bergtekniks finansiella ställning och fortsatt stödja Bolagets expansiva tillväxt i Norden.

Styrelsen i Bolaget kommer även undersöka möjligheterna till en notering av aktierna i Nordisk Bergteknik inom 12 månader.

Nordisk Bergteknik har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare i samband med den strategiska översynen av kapitalstrukturen.


Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-06 10:30 CET.

Release (PDF)